Thông Linh Phi

Thông Linh Phi

Thông Linh Phi

Mô tả nhẹ truyện tranh Thông Linh Phi: Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và ( các) vương gia =))

Tác giả:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chap 1 10 tháng trước
2 Chap 2 10 tháng trước
3 Chap 3 10 tháng trước
4 Chap 4 10 tháng trước
5 Chap 5 10 tháng trước
6 Chap 6 10 tháng trước
7 Chap 7 10 tháng trước
8 Chap 8 10 tháng trước
9 Chap 9 10 tháng trước
10 Chap 10 10 tháng trước
11 Chap 11 10 tháng trước
12 Chap 12 10 tháng trước
13 Chap 13 10 tháng trước
14 Chap 14 10 tháng trước
15 Chap 15 10 tháng trước
16 Chap 16 10 tháng trước
17 Chap 17 10 tháng trước
18 Chap 18 10 tháng trước
19 Chap 19 10 tháng trước
20 Chap 20 10 tháng trước
21 Chap 21 10 tháng trước
22 Chap 22 10 tháng trước
23 Chap 23 10 tháng trước
24 Chap 23.5 10 tháng trước
25 Chap 24 10 tháng trước
26 Chap 24.5 10 tháng trước
27 Chap 25 10 tháng trước
28 Chap 26 10 tháng trước
29 Chap 27 10 tháng trước
30 Chap 28 10 tháng trước
31 Chap 29 10 tháng trước
32 Chap 30 10 tháng trước
33 Chap 31 10 tháng trước
34 Chap 32 10 tháng trước
35 Chap 33 10 tháng trước
36 Chap 34 10 tháng trước
37 Chap 35 10 tháng trước
38 Chap 36 10 tháng trước
39 Chap 37 10 tháng trước
40 Chap 38 10 tháng trước
41 Chap 38.5 10 tháng trước
42 Chap 39 10 tháng trước
43 Chap 39.5 10 tháng trước
44 Chap 40 10 tháng trước
45 Chap 41 10 tháng trước
46 Chap 42 10 tháng trước
47 Chap 43 10 tháng trước
48 Chap 44 10 tháng trước
49 Chap 45 10 tháng trước
50 Chap 46 10 tháng trước
51 Chap 47 10 tháng trước
52 Chap 48 10 tháng trước
53 Chap 49 10 tháng trước
54 Chap 50 10 tháng trước
55 Chap 51 10 tháng trước
56 Chap 52 10 tháng trước
57 Chap 53 10 tháng trước
58 Chap 53.5 10 tháng trước
59 Chap 54 10 tháng trước
60 Chap 54.5 10 tháng trước
61 Chap 55 10 tháng trước
62 Chap 56 10 tháng trước
63 Chap 57 10 tháng trước
64 Chap 58 10 tháng trước
65 Chap 59 10 tháng trước
66 Chap 60 10 tháng trước
67 Chap 61 10 tháng trước
68 Chap 62 10 tháng trước
69 Chap 62.5 10 tháng trước
70 Chap 63 10 tháng trước
71 Chap 63.5 10 tháng trước
72 Chap 64 10 tháng trước
73 Chap 65 10 tháng trước
74 Chap 66 10 tháng trước
75 Chap 67 10 tháng trước
76 Chap 67.5 10 tháng trước
77 Chap 68 10 tháng trước
78 Chap 68.5 10 tháng trước
79 Chap 69 10 tháng trước
80 Chap 69.5 10 tháng trước
81 Chap 70 10 tháng trước
82 Chap 70.5 10 tháng trước
83 Chap 71 10 tháng trước
84 Chap 71.5 10 tháng trước
85 Chap 71.6 10 tháng trước
86 Chap 72 10 tháng trước
87 Chap 72.5 10 tháng trước
88 Chap 73 10 tháng trước
89 Chap 73.5 10 tháng trước
90 Chap 74 10 tháng trước
91 Chap 75 10 tháng trước
92 Chap 76 10 tháng trước
93 Chap 76.5 10 tháng trước
94 Chap 77 10 tháng trước
95 Chap 77.5 10 tháng trước
96 Chap 78 10 tháng trước
97 Chap 79 10 tháng trước
98 Chap 80 10 tháng trước
99 Chap 81 10 tháng trước
100 Chap 81.5 10 tháng trước
101 Chap 82 10 tháng trước
102 Chap 83 10 tháng trước
103 Chap 83.5 10 tháng trước
104 Chap 84 10 tháng trước
105 Chap 84.5 10 tháng trước
106 Chap 85 10 tháng trước
107 Chap 85.5 10 tháng trước
108 Chap 86 10 tháng trước
109 Chap 86.5 10 tháng trước
110 Chap 87 10 tháng trước
111 Chap 87.5 10 tháng trước
112 Chap 88 10 tháng trước
113 Chap 88.5 10 tháng trước
114 Chap 89 10 tháng trước
115 Chap 89.5 10 tháng trước
116 Chap 90 10 tháng trước
117 Chap 90.5 10 tháng trước
118 Chap 91 10 tháng trước
119 Chap 92 10 tháng trước
120 Chap 92.5 10 tháng trước
121 Chap 93 10 tháng trước
122 Chap 93.5 10 tháng trước
123 Chap 94 10 tháng trước
124 Chap 94.5 10 tháng trước
125 Chap 95 10 tháng trước
126 Chap 95.5 10 tháng trước
127 Chap 96 10 tháng trước
128 Chap 96.5 10 tháng trước
129 Chap 97 10 tháng trước
130 Chap 98 10 tháng trước
131 Chap 99 10 tháng trước
132 Chap 99.5 10 tháng trước
133 Chap 100 10 tháng trước
134 Chap 100.5 10 tháng trước
135 Chap 101 10 tháng trước
136 Chap 102 10 tháng trước
137 Chap 102.5 10 tháng trước
138 Chap 103 10 tháng trước
139 Chap 103.5 10 tháng trước
140 Chap 104 10 tháng trước
141 Chap 104.5 10 tháng trước
142 Chap 105 10 tháng trước
143 Chap 105.5 10 tháng trước
144 Chap 106 10 tháng trước
145 Chap 106.5 10 tháng trước
146 Chap 107 10 tháng trước
147 Chap 107.5 10 tháng trước
148 Chap 108 10 tháng trước
149 Chap 108.5 10 tháng trước
150 Chap 109 10 tháng trước
151 Chap 109.5 10 tháng trước
152 Chap 110 10 tháng trước
153 Chap 111 10 tháng trước
154 Chap 112 10 tháng trước
155 Chap 113 10 tháng trước
156 Chap 113.5 10 tháng trước
157 Chap 114 10 tháng trước
158 Chap 114.5 10 tháng trước
159 Chap 115 10 tháng trước
160 Chap 115.5 10 tháng trước
161 Chap 116 10 tháng trước
162 Chap 116.5 10 tháng trước
163 Chap 117 10 tháng trước
164 Chap 117.5 10 tháng trước
165 Chap 118 10 tháng trước
166 Chap 119 10 tháng trước
167 Chap 119.5 10 tháng trước
168 Chap 120 10 tháng trước
169 Chap 120.5 10 tháng trước
170 Chap 121 10 tháng trước
171 Chap 121.5 10 tháng trước
172 Chap 122 10 tháng trước
173 Chap 122.5 10 tháng trước
174 Chap 123 10 tháng trước
175 Chap 123.5 10 tháng trước
176 Chap 124 10 tháng trước
177 Chap 124.5 10 tháng trước
178 Chap 125 10 tháng trước
179 Chap 125.5 10 tháng trước
180 Chap 126 10 tháng trước
181 Chap 126.5 10 tháng trước
182 Chap 127 10 tháng trước
183 Chap 127.5 10 tháng trước
184 Chap 128 10 tháng trước
185 Chap 128.5 10 tháng trước
186 Chap 129 10 tháng trước
187 Chap 129.5 10 tháng trước
188 Chap 130 10 tháng trước
189 Chap 130.5 10 tháng trước
190 Chap 131 10 tháng trước
191 Chap 131.5 10 tháng trước
192 Chap 132 10 tháng trước
193 Chap 132.5 10 tháng trước
194 Chap 133 10 tháng trước
195 Chap 133.5 10 tháng trước
196 Chap 134 10 tháng trước
197 Chap 134.5 10 tháng trước
198 Chap 135 10 tháng trước
199 Chap 135.5 10 tháng trước
200 Chap 136 10 tháng trước
201 Chap 136.5 10 tháng trước
202 Chap 137 10 tháng trước
203 Chap 137.5 10 tháng trước
204 Chap 138 10 tháng trước
205 Chap 138.5 10 tháng trước
206 Chap 139 10 tháng trước
207 Chap 139.5 10 tháng trước
208 Chap 140 10 tháng trước
209 Chap 140.5 10 tháng trước
210 Chap 141 10 tháng trước
211 Chap 141.5 10 tháng trước
212 Chap 142 10 tháng trước
213 Chap 142.5 10 tháng trước
214 Chap 143 10 tháng trước
215 Chap 143.5 10 tháng trước
216 Chap 144 10 tháng trước
217 Chap 144.5 10 tháng trước
218 Chap 145 10 tháng trước
219 Chap 145.5 10 tháng trước
220 Chap 146 10 tháng trước
221 Chap 146.5 10 tháng trước
222 Chap 147 10 tháng trước
223 Chap 147.5 10 tháng trước
224 Chap 148 10 tháng trước
225 Chap 148.5 10 tháng trước
226 Chap 149 10 tháng trước
227 Chap 149.5 10 tháng trước
228 Chap 150 10 tháng trước
229 Chap 150.5 10 tháng trước
230 Chap 151 10 tháng trước
231 Chap 151.5 10 tháng trước
232 Chap 152 10 tháng trước
233 Chap 152.5 10 tháng trước
234 Chap 153 10 tháng trước
235 Chap 153.5 10 tháng trước
236 Chap 154 10 tháng trước
237 Chap 154.5 10 tháng trước
238 Chap 155 10 tháng trước
239 Chap 155.5 10 tháng trước
240 Chap 156 10 tháng trước
241 Chap 156.5 10 tháng trước
242 Chap 157 10 tháng trước
243 Chap 157.5 10 tháng trước
244 Chap 158 10 tháng trước
245 Chap 158.5 10 tháng trước
246 Chap 159 10 tháng trước
247 Chap 159.5 10 tháng trước
248 Chap 160 10 tháng trước
249 Chap 160.5 10 tháng trước
250 Chap 161 10 tháng trước
251 Chap 161.5 10 tháng trước
252 Chap 162 10 tháng trước
253 Chap 162.5 10 tháng trước
254 Chap 163 10 tháng trước
255 Chap 163.5 10 tháng trước
256 Chap 164 10 tháng trước
257 Chap 164.5 10 tháng trước
258 Chap 165 10 tháng trước
259 Chap 165.5 10 tháng trước
260 Chap 166 10 tháng trước
261 Chap 166.5 10 tháng trước
262 Chap 167 10 tháng trước
263 Chap 167.5 10 tháng trước
264 Chap 168 10 tháng trước
265 Chap 168.5 10 tháng trước
266 Chap 169 10 tháng trước
267 Chap 169.5 10 tháng trước
268 Chap 170 10 tháng trước
269 Chap 170.5 10 tháng trước
270 Chap 171 10 tháng trước
271 Chap 171.5 10 tháng trước
272 Chap 172 10 tháng trước
273 Chap 172.5 10 tháng trước
274 Chap 173 10 tháng trước
275 Chap 173.5 10 tháng trước
276 Chap 174 10 tháng trước
277 Chap 174.5 10 tháng trước
278 Chap 175 10 tháng trước
279 Chap 175.5 10 tháng trước
280 Chap 176 10 tháng trước
281 Chap 176.5 10 tháng trước
282 Chap 177 10 tháng trước
283 Chap 177.5 10 tháng trước
284 Chap 178 10 tháng trước
285 Chap 178.5 10 tháng trước
286 Chap 179 10 tháng trước
287 Chap 179.5 10 tháng trước
288 Chap 180 10 tháng trước
289 Chap 180.5 10 tháng trước
290 Chap 181 10 tháng trước
291 Chap 181.5 10 tháng trước
292 Chap 182 10 tháng trước
293 Chap 182.5 10 tháng trước
294 Chap 183 10 tháng trước
295 Chap 183.5 10 tháng trước
296 Chap 184 10 tháng trước
297 Chap 184.5 10 tháng trước
298 Chap 185 10 tháng trước
299 Chap 186 10 tháng trước
300 Chap 186.5 10 tháng trước
301 Chap 187 10 tháng trước
302 Chap 187.5 10 tháng trước
303 Chap 188 10 tháng trước
304 Chap 188.5 10 tháng trước
305 Chap 189 10 tháng trước
306 Chap 189.5 10 tháng trước
307 Chap 190 10 tháng trước
308 Chap 190.5 10 tháng trước
309 Chap 191 10 tháng trước
310 Chap 191.5 10 tháng trước
311 Chap 192 10 tháng trước
312 Chap 192.5 10 tháng trước
313 Chap 193 10 tháng trước
314 Chap 193.5 10 tháng trước
315 Chap 194 10 tháng trước
316 Chap 194.5 10 tháng trước
317 Chap 195 10 tháng trước
318 Chap 195.5 10 tháng trước
319 Chap 196 10 tháng trước
320 Chap 196.5 10 tháng trước
321 Chap 197 10 tháng trước
322 Chap 197.5 10 tháng trước
323 Chap 198 10 tháng trước
324 Chap 198.5 10 tháng trước
325 Chap 199 10 tháng trước
326 Chap 199.5 10 tháng trước
327 Chap 200 10 tháng trước
328 Chap 201 10 tháng trước
329 Chap 201.5 10 tháng trước
330 Chap 202 10 tháng trước
331 Chap 202.5 10 tháng trước
332 Chap 203 10 tháng trước
333 Chap 203.5 10 tháng trước
334 Chap 204 10 tháng trước
335 Chap 204.5 10 tháng trước
336 Chap 205 10 tháng trước
337 Chap 205.5 10 tháng trước
338 Chap 206 10 tháng trước
339 Chap 206.5 10 tháng trước
340 Chap 207 10 tháng trước
341 Chap 207.5 10 tháng trước
342 Chap 208 10 tháng trước
343 Chap 208.5 10 tháng trước
344 Chap 209 10 tháng trước
345 Chap 209.5 10 tháng trước
346 Chap 210 10 tháng trước
347 Chap 210.5 10 tháng trước
348 Chap 211 10 tháng trước
349 Chap 211.5 10 tháng trước
350 Chap 212 10 tháng trước
351 Chap 212.5 10 tháng trước
352 Chap 213 10 tháng trước
353 Chap 213.5 10 tháng trước
354 Chap 214 10 tháng trước
355 Chap 214.5 10 tháng trước
356 Chap 215 10 tháng trước
357 Chap 215.5 10 tháng trước
358 Chap 216 10 tháng trước
359 Chap 216.5 10 tháng trước
360 Chap 217 10 tháng trước
361 Chap 217.5 10 tháng trước
362 Chap 218 10 tháng trước
363 Chap 218.5 10 tháng trước
364 Chap 219 10 tháng trước
365 Chap 219.5 10 tháng trước
366 Chap 220 10 tháng trước
367 Chap 220.5 10 tháng trước
368 Chap 221 10 tháng trước
369 Chap 221.5 10 tháng trước
370 Chap 222 10 tháng trước
371 Chap 222.5 10 tháng trước
372 Chap 223 9 tháng trước
373 Chap 223.5 9 tháng trước
374 Chap 224 9 tháng trước
375 Chap 224.5 9 tháng trước
376 Chap 225 9 tháng trước
377 Chap 225.5 9 tháng trước
378 Chap 226 9 tháng trước
379 Chap 226.5 9 tháng trước
380 Chap 227 9 tháng trước
381 Chap 228 9 tháng trước
382 Chap 228.5 9 tháng trước
383 Chap 229 9 tháng trước
384 Chap 229.5 9 tháng trước
385 Chap 230 8 tháng trước
386 Chap 230.5 8 tháng trước
387 Chap 231 8 tháng trước
388 Chap 231.5 8 tháng trước
389 Chap 232 8 tháng trước
390 Chap 232.5 8 tháng trước
391 Chap 233 8 tháng trước
392 Chap 233.5 8 tháng trước
393 Chap 234 8 tháng trước
394 Chap 234.5 8 tháng trước
395 Chap 235 8 tháng trước
396 Chap 235.5 8 tháng trước
397 Chap 236 8 tháng trước
398 Chap 237 8 tháng trước
399 Chap 237.5 8 tháng trước
400 Chap 238 8 tháng trước
401 Chap 239 8 tháng trước
402 Chap 240 8 tháng trước
403 Chap 241 8 tháng trước
404 Chap 242 8 tháng trước
405 Chap 243 8 tháng trước
406 Chap 244 8 tháng trước
407 Chap 245 8 tháng trước
408 Chap 246 8 tháng trước
409 Chap 247 8 tháng trước
410 Chap 248 7 tháng trước
411 Chap 249 7 tháng trước
412 Chap 250 7 tháng trước
413 Chap 251 7 tháng trước
414 Chap 252 7 tháng trước
415 Chap 253 7 tháng trước
416 Chap 254 7 tháng trước
417 Chap 255 7 tháng trước
418 Chap 256 7 tháng trước
419 Chap 257 7 tháng trước
420 Chap 258 5 tháng trước
421 Chap 259 5 tháng trước
422 Chap 260 5 tháng trước
423 Chap 261 5 tháng trước
424 Chap 262 5 tháng trước
425 Chap 263 5 tháng trước
426 Chap 264 5 tháng trước
427 Chap 265 5 tháng trước
428 Chap 266 5 tháng trước
429 Chap 267 5 tháng trước
430 Chap 268 5 tháng trước
431 Chap 269 5 tháng trước
432 Chap 270 5 tháng trước
433 Chap 271 5 tháng trước
434 Chap 272 5 tháng trước
435 Chap 273 5 tháng trước
436 Chap 274 5 tháng trước
437 Chap 275 5 tháng trước
438 Chap 276 5 tháng trước
439 Chap 277 5 tháng trước
440 Chap 278 5 tháng trước
441 Chap 279 5 tháng trước
442 Chap 280 5 tháng trước
443 Chap 281 5 tháng trước
444 Chap 282 5 tháng trước
445 Chap 283 5 tháng trước
446 Chap 284 5 tháng trước
447 Chap 285 5 tháng trước
448 Chap 286 5 tháng trước
449 Chap 287 5 tháng trước
450 Chap 288 5 tháng trước
451 Chap 289 5 tháng trước
452 Chap 290 5 tháng trước
453 Chap 291 5 tháng trước
454 Chap 292 5 tháng trước
455 Chap 293 5 tháng trước
456 Chap 294 5 tháng trước
457 Chap 295 5 tháng trước
458 Chap 296 5 tháng trước
459 Chap 297 5 tháng trước
460 Chap 298 5 tháng trước
461 Chap 299 5 tháng trước
462 Chap 300 5 tháng trước
463 Chap 301 5 tháng trước
464 Chap 302 4 tháng trước
465 Chap 303 4 tháng trước
466 Chap 304 4 tháng trước
467 Chap 305 4 tháng trước
468 Chap 306 4 tháng trước
469 Chap 307 4 tháng trước
470 Chap 308 4 tháng trước
471 Chap 309 4 tháng trước
472 Chap 310 4 tháng trước
473 Chap 311 4 tháng trước
474 Chap 312 4 tháng trước
475 Chap 313 4 tháng trước
476 Chap 314 4 tháng trước
477 Chap 315 4 tháng trước
478 Chap 316 4 tháng trước
479 Chap 317 4 tháng trước
480 Chap 318 4 tháng trước
481 Chap 319 3 tháng trước
482 Chap 320 3 tháng trước
483 Chap 321 3 tháng trước
484 Chap 322 3 tháng trước
485 Chap 323 3 tháng trước
486 Chap 324 3 tháng trước
487 Chap 325 3 tháng trước
488 Chap 326 3 tháng trước
489 Chap 327 3 tháng trước
490 Chap 328 3 tháng trước
491 Chap 329 3 tháng trước
492 Chap 330 3 tháng trước
493 Chap 331 3 tháng trước
494 Chap 332 3 tháng trước
495 Chap 333 3 tháng trước
496 Chap 334 3 tháng trước
497 Chap 335 3 tháng trước
498 Chap 336 3 tháng trước
499 Chap 337 3 tháng trước
500 Chap 338 2 tháng trước
501 Chap 339 2 tháng trước
502 Chap 340 2 tháng trước
503 Chap 341 2 tháng trước
504 Chap 342 2 tháng trước
505 Chap 343 2 tháng trước
506 Chap 344 2 tháng trước
507 Chap 345 2 tháng trước
508 Chap 346 2 tháng trước
509 Chap 347 2 tháng trước
510 Chap 348 2 tháng trước
511 Chap 349 2 tháng trước
512 Chap 350 2 tháng trước
513 Chap 351 2 tháng trước
514 Chap 352 2 tháng trước
515 Chap 353 2 tháng trước
516 Chap 354 2 tháng trước
517 Chap 355 2 tháng trước
518 Chap 356 2 tháng trước
519 Chap 357 1 tháng trước
520 Chap 358 1 tháng trước
521 Chap 359 1 tháng trước
522 Chap 360 1 tháng trước
523 Chap 361 1 tháng trước
524 Chap 362 1 tháng trước
525 Chap 363 1 tháng trước
526 Chap 364 1 tháng trước
527 Chap 365 1 tháng trước
528 Chap 366 1 tháng trước
529 Chap 367 1 tháng trước
530 Chap 368 1 tháng trước
531 Chap 369 1 tháng trước
532 Chap 370 1 tháng trước
533 Chap 371 1 tháng trước
534 Chap 372 1 tháng trước
535 Chap 373 1 tháng trước
536 Chap 374 1 tháng trước
537 Chap 375 1 tháng trước
538 Chap 376 1 tháng trước
539 Chap 377 1 tháng trước
540 Chap 378 1 tháng trước
541 Chap 379 1 tháng trước
542 Chap 380 3 tuần trước
543 Chap 381 3 tuần trước
544 Chap 382 3 tuần trước
545 Chap 383 3 tuần trước
546 Chap 384 2 tuần trước
547 Chap 385 2 tuần trước
548 Chap 386 2 tuần trước
549 Chap 387 2 tuần trước
550 Chap 388 2 tuần trước
551 Chap 389 2 tuần trước
552 Chap 390 1 tuần trước
553 Chap 391 1 tuần trước
554 Chap 392 1 tuần trước
555 Chap 393 1 tuần trước
556 Chap 394 1 tuần trước
557 Chap 395 6 ngày trước
558 Chap 396 5 ngày trước
559 Chap 397 2 ngày trước
560 Chap 398 2 ngày trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội