THẦN BINH KHƯU PHÚC LONG

THẦN BINH KHƯU PHÚC LONG

THẦN BINH KHƯU PHÚC LONG

Mô tả nhẹ truyện tranh THẦN BINH KHƯU PHÚC LONG: THẦN BINH KHƯU PHÚC LONG: Sau chuỗi 12 bộ Thần Binh, Khưu Phúc Long làm lại từ đầu Thần Binh của riêng mình. Bối cảnh thế giới là trái đất và một thế giới ngoài vũ trụ, nhân vật chính là Kỷ Thần Thiên, là cơ thể mà Dương Thạch gá vào, có dị năng hủy diệt thực vật và sinh mệnh. Gánh vác sứ mạng cứu hai thế giới. Tấn Lôi, là kiếp trước của Kỷ Thần Thiên, còn được gọi là Dị Ma. Cốt truyện gồm các phần sau: - Dự Chương - Vũ Ngoại đào sát - Hồi qui địa cầu - Quỷ Ẩn, Thảo Suất, Miễn Tẩy Ghi chú của người dịch: Kỷ Thần Thiên đồng âm với Kế Thừa Thiên, ý là gánh vác và kế thừa nhiệm vụ của nhân vật chính Vấn Thiên trong Thần Binh thập nhị bộ,

Tác giả:

Khưu Phúc Long

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chap 000 4 tháng trước
2 Chap 001 4 tháng trước
3 Chap 002 4 tháng trước
4 Chap 003 4 tháng trước
5 Chap 004 4 tháng trước
6 Chap 005 4 tháng trước
7 Chap 006 4 tháng trước
8 Chap 007 4 tháng trước
9 Chap 008 4 tháng trước
10 Chap 009 4 tháng trước
11 Chap 010 4 tháng trước
12 Chap 011 - Đá sinh mệnh 4 tháng trước
13 Chap 012 - Nhân gian vũ ngoại 4 tháng trước
14 Chap 013 - Nguyên lực khai khiếu 4 tháng trước
15 Chap 014 - Nhất nhật vạn lý 4 tháng trước
16 Chap 015 - Dương Thạch xuất thể 4 tháng trước
17 Chap 016 - Âm dương hợp nhất 4 tháng trước
18 Chap 017 - Nhược điểm Khung Bạch 4 tháng trước
19 Chap 018 - Tái hồi nhân gian 4 tháng trước
20 Chap 019 - Thánh lực vô thượng 4 tháng trước
21 Chap 020 - Mỹ nhân kế 4 tháng trước
22 Chap 021 4 tháng trước
23 Chap 022 - Kiếp trước đời này 4 tháng trước
24 Chap 023 - Phá cảnh tiêu ma 4 tháng trước
25 Chap 024 - Thần Ma Quyết 4 tháng trước
26 Chap 025 - Binh trung Chí Tôn 4 tháng trước
27 Chap 026 - Đại Viên Mãn 4 tháng trước
28 Chap 027 - Thiên hạ vô đạo nghĩa 4 tháng trước
29 Chap 028 4 tháng trước
30 Chap 029 4 tháng trước
31 Chap 030 4 tháng trước
32 Chap 031 4 tháng trước
33 Chap 032 4 tháng trước
34 Chap 033 4 tháng trước
35 Chap 034 4 tháng trước
36 Chap 035 4 tháng trước
37 Chap 036 4 tháng trước
38 Chap 037 4 tháng trước
39 Chap 038 4 tháng trước
40 Chap 039 4 tháng trước
41 Chap 040 4 tháng trước
42 Chap 041 4 tháng trước
43 Chap 042 4 tháng trước
44 Chap 043 4 tháng trước
45 Chap 044 4 tháng trước
46 Chap 045 4 tháng trước
47 Chap 046 4 tháng trước
48 Chap 047 4 tháng trước
49 Chap 048 4 tháng trước
50 Chap 049 4 tháng trước
51 Chap 050 4 tháng trước
52 Chap 051 4 tháng trước
53 Chap 052 4 tháng trước
54 Chap 053 4 tháng trước
55 Chap 054 4 tháng trước
56 Chap 055 4 tháng trước
57 Chap 056 4 tháng trước
58 Chap 057 4 tháng trước
59 Chap 058 4 tháng trước
60 Chap 059 4 tháng trước
61 Chap 060 4 tháng trước
62 Chap 061 4 tháng trước
63 Chap 062 4 tháng trước
64 Chap 063 4 tháng trước
65 Chap 064 4 tháng trước
66 Chap 065 4 tháng trước
67 Chap 066 4 tháng trước
68 Chap 067 4 tháng trước
69 Chap 068 4 tháng trước
70 Chap 069 4 tháng trước
71 Chap 070 4 tháng trước
72 Chap 071 4 tháng trước
73 Chap 072 4 tháng trước
74 Chap 073 4 tháng trước
75 Chap 074 4 tháng trước
76 Chap 075 4 tháng trước
77 Chap 076 4 tháng trước
78 Chap 077 4 tháng trước
79 Chap 078 4 tháng trước
80 Chap 079 4 tháng trước
81 Chap 080 4 tháng trước
82 Chap 081 4 tháng trước
83 Chap 082 4 tháng trước
84 Chap 083 4 tháng trước
85 Chap 084 4 tháng trước
86 Chap 085 4 tháng trước
87 Chap 086 4 tháng trước
88 Chap 087 4 tháng trước
89 Chap 088 4 tháng trước
90 Chap 089 4 tháng trước
91 Chap 090 4 tháng trước
92 Chap 091 4 tháng trước
93 Chap 092 4 tháng trước
94 Chap 093 4 tháng trước
95 Chap 094 4 tháng trước
96 Chap 095 4 tháng trước
97 Chap 096 4 tháng trước
98 Chap 097 3 tháng trước
99 Chap 098 3 tháng trước
100 Chap 099 3 tháng trước
101 Chap 100 3 tháng trước
102 Chap 101 3 tháng trước
103 Chap 102 3 tháng trước
104 Chap 103 3 tháng trước
105 Chap 104 3 tháng trước
106 Chap 105 3 tháng trước
107 Chap 106 3 tháng trước
108 Chap 107 3 tháng trước
109 Chap 108 3 tháng trước
110 Chap 109 3 tháng trước
111 Chap 110 3 tháng trước
112 Chap 111 3 tháng trước
113 Chap 112 3 tháng trước
114 Chap 113 3 tháng trước
115 Chap 114 3 tháng trước
116 Chap 115 3 tháng trước
117 Chap 116 3 tháng trước
118 Chap 117 3 tháng trước
119 Chap 118 3 tháng trước
120 Chap 119 3 tháng trước
121 Chap 120 3 tháng trước
122 Chap 121 3 tháng trước
123 Chap 122 2 tháng trước
124 Chap 123 2 tháng trước
125 Chap 000 2 tháng trước
126 Chap 001 2 tháng trước
127 Chap 002 2 tháng trước
128 Chap 003 2 tháng trước
129 Chap 004 2 tháng trước
130 Chap 005 2 tháng trước
131 Chap 006 2 tháng trước
132 Chap 007 2 tháng trước
133 Chap 008 2 tháng trước
134 Chap 009 2 tháng trước
135 Chap 010 2 tháng trước
136 Chap 011 - Đá sinh mệnh 2 tháng trước
137 Chap 012 - Nhân gian vũ ngoại 2 tháng trước
138 Chap 013 - Nguyên lực khai khiếu 2 tháng trước
139 Chap 014 - Nhất nhật vạn lý 2 tháng trước
140 Chap 015 - Dương Thạch xuất thể 2 tháng trước
141 Chap 016 - Âm dương hợp nhất 2 tháng trước
142 Chap 017 - Nhược điểm Khung Bạch 2 tháng trước
143 Chap 018 - Tái hồi nhân gian 2 tháng trước
144 Chap 019 - Thánh lực vô thượng 2 tháng trước
145 Chap 020 - Mỹ nhân kế 2 tháng trước
146 Chap 021 2 tháng trước
147 Chap 022 - Kiếp trước đời này 2 tháng trước
148 Chap 023 - Phá cảnh tiêu ma 2 tháng trước
149 Chap 024 - Thần Ma Quyết 2 tháng trước
150 Chap 025 - Binh trung Chí Tôn 2 tháng trước
151 Chap 026 - Đại Viên Mãn 2 tháng trước
152 Chap 027 - Thiên hạ vô đạo nghĩa 2 tháng trước
153 Chap 028 2 tháng trước
154 Chap 029 2 tháng trước
155 Chap 030 2 tháng trước
156 Chap 031 2 tháng trước
157 Chap 032 2 tháng trước
158 Chap 033 2 tháng trước
159 Chap 034 2 tháng trước
160 Chap 035 2 tháng trước
161 Chap 036 2 tháng trước
162 Chap 037 2 tháng trước
163 Chap 038 2 tháng trước
164 Chap 039 2 tháng trước
165 Chap 040 2 tháng trước
166 Chap 041 2 tháng trước
167 Chap 042 2 tháng trước
168 Chap 043 2 tháng trước
169 Chap 044 2 tháng trước
170 Chap 045 2 tháng trước
171 Chap 046 2 tháng trước
172 Chap 047 2 tháng trước
173 Chap 048 2 tháng trước
174 Chap 049 2 tháng trước
175 Chap 050 2 tháng trước
176 Chap 051 2 tháng trước
177 Chap 052 2 tháng trước
178 Chap 053 2 tháng trước
179 Chap 054 2 tháng trước
180 Chap 055 2 tháng trước
181 Chap 056 2 tháng trước
182 Chap 057 2 tháng trước
183 Chap 058 2 tháng trước
184 Chap 059 2 tháng trước
185 Chap 060 2 tháng trước
186 Chap 061 2 tháng trước
187 Chap 062 2 tháng trước
188 Chap 063 2 tháng trước
189 Chap 064 2 tháng trước
190 Chap 065 2 tháng trước
191 Chap 066 2 tháng trước
192 Chap 067 2 tháng trước
193 Chap 068 2 tháng trước
194 Chap 069 2 tháng trước
195 Chap 070 2 tháng trước
196 Chap 071 2 tháng trước
197 Chap 072 2 tháng trước
198 Chap 073 2 tháng trước
199 Chap 074 2 tháng trước
200 Chap 075 2 tháng trước
201 Chap 076 2 tháng trước
202 Chap 077 2 tháng trước
203 Chap 078 2 tháng trước
204 Chap 079 2 tháng trước
205 Chap 080 2 tháng trước
206 Chap 081 2 tháng trước
207 Chap 082 2 tháng trước
208 Chap 083 2 tháng trước
209 Chap 084 2 tháng trước
210 Chap 085 2 tháng trước
211 Chap 086 2 tháng trước
212 Chap 087 2 tháng trước
213 Chap 088 2 tháng trước
214 Chap 089 2 tháng trước
215 Chap 090 2 tháng trước
216 Chap 091 2 tháng trước
217 Chap 092 2 tháng trước
218 Chap 093 2 tháng trước
219 Chap 094 2 tháng trước
220 Chap 095 2 tháng trước
221 Chap 096 2 tháng trước
222 Chap 097 2 tháng trước
223 Chap 098 2 tháng trước
224 Chap 099 2 tháng trước
225 Chap 100 2 tháng trước
226 Chap 101 2 tháng trước
227 Chap 102 2 tháng trước
228 Chap 103 2 tháng trước
229 Chap 104 2 tháng trước
230 Chap 105 2 tháng trước
231 Chap 106 2 tháng trước
232 Chap 107 2 tháng trước
233 Chap 108 2 tháng trước
234 Chap 109 2 tháng trước
235 Chap 110 2 tháng trước
236 Chap 111 2 tháng trước
237 Chap 112 2 tháng trước
238 Chap 113 2 tháng trước
239 Chap 114 2 tháng trước
240 Chap 115 2 tháng trước
241 Chap 116 2 tháng trước
242 Chap 117 2 tháng trước
243 Chap 118 2 tháng trước
244 Chap 119 2 tháng trước
245 Chap 120 2 tháng trước
246 Chap 121 2 tháng trước
247 Chap 122 2 tháng trước
248 Chap 123 2 tháng trước
249 Chap 124 2 tháng trước
250 Chap 125 2 tháng trước
251 Chap 126 2 tháng trước
252 Chap 127 2 tháng trước
253 Chap 128 2 tháng trước
254 Chap 129 2 tháng trước
255 Chap 130 2 tháng trước
256 Chap 131 2 tháng trước
257 Chap 132 2 tháng trước
258 Chap 133 2 tháng trước
259 Chap 134 2 tháng trước
260 Chap 135 2 tháng trước
261 Chap 136 2 tháng trước
262 Chap 137 2 tháng trước
263 Chap 138 2 tháng trước
264 Chap 139 1 tháng trước
265 Chap 140 1 tháng trước
266 Chap 141 1 tháng trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội