Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Mô tả nhẹ truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi:

Tu tiên giới hiện đại, ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé, người người đều cảm thấy bất an. Mã Anh Hùng – Một nhân viên trị an trong lúc vô tình cứu được 1 cô gái tu tiên, đánh bậy đánh bạ mà bước lên con đường tu hành…

Tác giả:

Doris

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chapter 1 11 tháng trước
2 Chapter 2 11 tháng trước
3 Chapter 3 11 tháng trước
4 Chapter 4 11 tháng trước
5 Chapter 5 11 tháng trước
6 Chapter 6 11 tháng trước
7 Chapter 7 11 tháng trước
8 Chapter 8 11 tháng trước
9 Chapter 9 11 tháng trước
10 Chapter 10 11 tháng trước
11 Chapter 11 11 tháng trước
12 Chapter 12 11 tháng trước
13 Chapter 13 11 tháng trước
14 Chapter 14 11 tháng trước
15 Chapter 15 11 tháng trước
16 Chapter 16 11 tháng trước
17 Chapter 17 11 tháng trước
18 Chapter 18 11 tháng trước
19 Chapter 19 11 tháng trước
20 Chapter 20 11 tháng trước
21 Chapter 21 11 tháng trước
22 Chapter 22 11 tháng trước
23 Chapter 23 11 tháng trước
24 Chapter 24 11 tháng trước
25 Chapter 25 11 tháng trước
26 Chapter 26 11 tháng trước
27 Chapter 27 11 tháng trước
28 Chapter 28 11 tháng trước
29 Chapter 29 11 tháng trước
30 Chapter 30 11 tháng trước
31 Chapter 31 11 tháng trước
32 Chapter 32 11 tháng trước
33 Chapter 33 11 tháng trước
34 Chapter 34 11 tháng trước
35 Chapter 35 11 tháng trước
36 Chapter 36 11 tháng trước
37 Chapter 37 11 tháng trước
38 Chapter 38 11 tháng trước
39 Chapter 39 11 tháng trước
40 Chapter 40 11 tháng trước
41 Chapter 41 11 tháng trước
42 Chapter 42 11 tháng trước
43 Chapter 43 11 tháng trước
44 Chapter 44 11 tháng trước
45 Chapter 45 11 tháng trước
46 Chapter 46 11 tháng trước
47 Chapter 47 11 tháng trước
48 Chapter 48 11 tháng trước
49 Chapter 49 11 tháng trước
50 Chapter 50 11 tháng trước
51 Chapter 51 11 tháng trước
52 Chapter 52 11 tháng trước
53 Chapter 53 11 tháng trước
54 Chapter 54 11 tháng trước
55 Chapter 55 11 tháng trước
56 Chapter 56 11 tháng trước
57 Chapter 57 11 tháng trước
58 Chapter 58 11 tháng trước
59 Chapter 59 11 tháng trước
60 Chapter 60 11 tháng trước
61 Chapter 61 11 tháng trước
62 Chapter 62 11 tháng trước
63 Chapter 63 11 tháng trước
64 Chapter 64 11 tháng trước
65 Chapter 65 11 tháng trước
66 Chapter 66 11 tháng trước
67 Chapter 67 11 tháng trước
68 Chapter 68 11 tháng trước
69 Chapter 69 11 tháng trước
70 Chapter 70 11 tháng trước
71 Chapter 71 11 tháng trước
72 Chapter 72 11 tháng trước
73 Chapter 73 11 tháng trước
74 Chapter 74 11 tháng trước
75 Chapter 75 11 tháng trước
76 Chapter 76 11 tháng trước
77 Chapter 77 11 tháng trước
78 Chapter 78 11 tháng trước
79 Chapter 79 11 tháng trước
80 Chapter 80 11 tháng trước
81 Chapter 81 11 tháng trước
82 Chapter 82 11 tháng trước
83 Chapter 83 11 tháng trước
84 Chapter 84 11 tháng trước
85 Chapter 85 11 tháng trước
86 Chapter 86 11 tháng trước
87 Chapter 87 11 tháng trước
88 Chapter 88 11 tháng trước
89 Chapter 89 11 tháng trước
90 Chapter 90 11 tháng trước
91 Chapter 91 11 tháng trước
92 Chapter 92 11 tháng trước
93 Chapter 93 11 tháng trước
94 Chapter 94 11 tháng trước
95 Chapter 95 11 tháng trước
96 Chapter 96 11 tháng trước
97 Chapter 97 11 tháng trước
98 Chapter 98 11 tháng trước
99 Chapter 99 11 tháng trước
100 Chapter 100 11 tháng trước
101 Chapter 101 11 tháng trước
102 Chapter 102 11 tháng trước
103 Chapter 103 11 tháng trước
104 Chapter 104 11 tháng trước
105 Chapter 105 11 tháng trước
106 Chapter 106 11 tháng trước
107 Chapter 107 11 tháng trước
108 Chapter 108 11 tháng trước
109 Chapter 109 11 tháng trước
110 Chapter 110 11 tháng trước
111 Chapter 111 11 tháng trước
112 Chapter 112 11 tháng trước
113 Chapter 113 11 tháng trước
114 Chapter 114 11 tháng trước
115 Chapter 115 11 tháng trước
116 Chapter 115.1 11 tháng trước
117 Chapter 116 11 tháng trước
118 Chapter 117 11 tháng trước
119 Chapter 118 11 tháng trước
120 Chapter 119 11 tháng trước
121 Chapter 120 11 tháng trước
122 Chapter 121 11 tháng trước
123 Chapter 122 11 tháng trước
124 Chapter 123 11 tháng trước
125 Chapter 124 11 tháng trước
126 Chapter 125 11 tháng trước
127 Chapter 126 11 tháng trước
128 Chapter 127 11 tháng trước
129 Chapter 128 11 tháng trước
130 Chapter 129 11 tháng trước
131 Chapter 130 11 tháng trước
132 Chapter 131 11 tháng trước
133 Chapter 132 11 tháng trước
134 Chapter 133 11 tháng trước
135 Chapter 134 11 tháng trước
136 Chapter 135 11 tháng trước
137 Chapter 136 11 tháng trước
138 Chapter 137 11 tháng trước
139 Chapter 138 11 tháng trước
140 Chapter 139 11 tháng trước
141 Chapter 140 11 tháng trước
142 Chapter 141 11 tháng trước
143 Chapter 142 11 tháng trước
144 Chapter 143 11 tháng trước
145 Chapter 144 11 tháng trước
146 Chapter 145 11 tháng trước
147 Chapter 146 11 tháng trước
148 Chapter 147 11 tháng trước
149 Chapter 148 11 tháng trước
150 Chapter 149 11 tháng trước
151 Chapter 150 11 tháng trước
152 Chapter 151 11 tháng trước
153 Chapter 152 11 tháng trước
154 Chapter 153 11 tháng trước
155 Chapter 154 11 tháng trước
156 Chapter 155 11 tháng trước
157 Chapter 156 11 tháng trước
158 Chapter 157 11 tháng trước
159 Chapter 158 11 tháng trước
160 Chapter 159 11 tháng trước
161 Chapter 160 11 tháng trước
162 Chapter 161 11 tháng trước
163 Chapter 162 11 tháng trước
164 Chapter 163 11 tháng trước
165 Chapter 164 11 tháng trước
166 Chapter 165 11 tháng trước
167 Chapter 166 11 tháng trước
168 Chapter 167 11 tháng trước
169 Chapter 168 11 tháng trước
170 Chapter 169 11 tháng trước
171 Chapter 170 11 tháng trước
172 Chapter 171 11 tháng trước
173 Chapter 172 11 tháng trước
174 Chapter 173 11 tháng trước
175 Chapter 174 11 tháng trước
176 Chapter 175 11 tháng trước
177 Chapter 176 11 tháng trước
178 Chapter 177 11 tháng trước
179 Chapter 178 11 tháng trước
180 Chapter 179 11 tháng trước
181 Chapter 180 11 tháng trước
182 Chapter 181 11 tháng trước
183 Chapter 182 11 tháng trước
184 Chapter 183 11 tháng trước
185 Chapter 184 11 tháng trước
186 Chapter 185 11 tháng trước
187 Chapter 186 11 tháng trước
188 Chapter 187 11 tháng trước
189 Chapter 188 11 tháng trước
190 Chapter 189 11 tháng trước
191 Chapter 190 11 tháng trước
192 Chapter 191 11 tháng trước
193 Chapter 192 11 tháng trước
194 Chapter 193 11 tháng trước
195 Chapter 194 11 tháng trước
196 Chapter 195 11 tháng trước
197 Chapter 196 11 tháng trước
198 Chapter 197 11 tháng trước
199 Chapter 198 11 tháng trước
200 Chapter 199 11 tháng trước
201 Chapter 200 11 tháng trước
202 Chapter 201 11 tháng trước
203 Chapter 202 11 tháng trước
204 Chapter 203 11 tháng trước
205 Chapter 204 11 tháng trước
206 Chapter 205 11 tháng trước
207 Chapter 206 11 tháng trước
208 Chapter 207 11 tháng trước
209 Chapter 208 11 tháng trước
210 Chapter 209 11 tháng trước
211 Chapter 210 11 tháng trước
212 Chapter 211 11 tháng trước
213 Chapter 212 11 tháng trước
214 Chapter 213 11 tháng trước
215 Chapter 214 11 tháng trước
216 Chapter 215 11 tháng trước
217 Chapter 216 11 tháng trước
218 Chapter 217 11 tháng trước
219 Chapter 218 11 tháng trước
220 Chapter 219 11 tháng trước
221 Chapter 220 11 tháng trước
222 Chapter 221 11 tháng trước
223 Chapter 222 11 tháng trước
224 Chapter 223 11 tháng trước
225 Chapter 224 11 tháng trước
226 Chapter 225 11 tháng trước
227 Chapter 226 11 tháng trước
228 Chapter 227 11 tháng trước
229 Chapter 228 11 tháng trước
230 Chapter 229 11 tháng trước
231 Chapter 230 11 tháng trước
232 Chapter 231 11 tháng trước
233 Chapter 232 11 tháng trước
234 Chapter 233 11 tháng trước
235 Chapter 234 11 tháng trước
236 Chapter 235 11 tháng trước
237 Chapter 236 11 tháng trước
238 Chapter 237 11 tháng trước
239 Chapter 238 11 tháng trước
240 Chapter 239 11 tháng trước
241 Chapter 240 11 tháng trước
242 Chapter 241 11 tháng trước
243 Chapter 242 11 tháng trước
244 Chapter 243 11 tháng trước
245 Chapter 244 11 tháng trước
246 Chapter 245 11 tháng trước
247 Chapter 246 11 tháng trước
248 Chapter 247 11 tháng trước
249 Chapter 248 11 tháng trước
250 Chapter 249 11 tháng trước
251 Chapter 250 11 tháng trước
252 Chapter 251 11 tháng trước
253 Chapter 252 11 tháng trước
254 Chapter 253 11 tháng trước
255 Chapter 254 11 tháng trước
256 Chapter 255 11 tháng trước
257 Chapter 256 11 tháng trước
258 Chapter 257 11 tháng trước
259 Chapter 258 11 tháng trước
260 Chapter 259 11 tháng trước
261 Chapter 260 11 tháng trước
262 Chapter 261 11 tháng trước
263 Chapter 262 11 tháng trước
264 Chapter 263 11 tháng trước
265 Chapter 264 11 tháng trước
266 Chapter 265 11 tháng trước
267 Chapter 266 11 tháng trước
268 Chapter 267 11 tháng trước
269 Chapter 268 11 tháng trước
270 Chapter 269 11 tháng trước
271 Chapter 270 11 tháng trước
272 Chapter 271 11 tháng trước
273 Chapter 272 11 tháng trước
274 Chapter 273 11 tháng trước
275 Chapter 274 11 tháng trước
276 Chapter 275 11 tháng trước
277 Chapter 276 11 tháng trước
278 Chapter 277 11 tháng trước
279 Chapter 278 11 tháng trước
280 Chapter 279 11 tháng trước
281 Chapter 280 11 tháng trước
282 Chapter 281 11 tháng trước
283 Chapter 282 11 tháng trước
284 Chapter 283 11 tháng trước
285 Chapter 284 11 tháng trước
286 Chapter 285 11 tháng trước
287 Chapter 286 11 tháng trước
288 Chapter 287 11 tháng trước
289 Chapter 288 11 tháng trước
290 Chapter 289 11 tháng trước
291 Chapter 290 11 tháng trước
292 Chapter 291 11 tháng trước
293 Chapter 292 11 tháng trước
294 Chapter 293 11 tháng trước
295 Chapter 294 11 tháng trước
296 Chapter 295 11 tháng trước
297 Chapter 296 11 tháng trước
298 Chapter 297 11 tháng trước
299 Chapter 298 11 tháng trước
300 Chapter 299 11 tháng trước
301 Chapter 300 11 tháng trước
302 Chapter 301 11 tháng trước
303 Chapter 302 11 tháng trước
304 Chapter 303 11 tháng trước
305 Chapter 304 11 tháng trước
306 Chapter 305 11 tháng trước
307 Chapter 306 11 tháng trước
308 Chapter 307 11 tháng trước
309 Chapter 308 11 tháng trước
310 Chapter 309 11 tháng trước
311 Chapter 310 11 tháng trước
312 Chapter 311 11 tháng trước
313 Chapter 312 11 tháng trước
314 Chapter 313 11 tháng trước
315 Chapter 314 11 tháng trước
316 Chapter 315 11 tháng trước
317 Chapter 316 11 tháng trước
318 Chapter 317 11 tháng trước
319 Chapter 318 11 tháng trước
320 Chapter 319 11 tháng trước
321 Chapter 320 11 tháng trước
322 Chapter 321 11 tháng trước
323 Chapter 322 11 tháng trước
324 Chapter 323 11 tháng trước
325 Chapter 324 11 tháng trước
326 Chapter 325 11 tháng trước
327 Chapter 326 11 tháng trước
328 Chapter 327 11 tháng trước
329 Chapter 328 11 tháng trước
330 Chapter 329 11 tháng trước
331 Chapter 330 11 tháng trước
332 Chapter 331 11 tháng trước
333 Chapter 332 11 tháng trước
334 Chapter 333 11 tháng trước
335 Chapter 334 11 tháng trước
336 Chapter 335 11 tháng trước
337 Chapter 336 11 tháng trước
338 Chapter 337 11 tháng trước
339 Chapter 338 11 tháng trước
340 Chapter 339 11 tháng trước
341 Chapter 340 11 tháng trước
342 Chapter 341 11 tháng trước
343 Chapter 342 11 tháng trước
344 Chapter 343 11 tháng trước
345 Chapter 344 11 tháng trước
346 Chapter 345 11 tháng trước
347 Chapter 346 11 tháng trước
348 Chapter 347 11 tháng trước
349 Chapter 348 11 tháng trước
350 Chapter 349 11 tháng trước
351 Chapter 350 11 tháng trước
352 Chapter 351 11 tháng trước
353 Chapter 352 11 tháng trước
354 Chapter 353 11 tháng trước
355 Chapter 354 11 tháng trước
356 Chapter 355 11 tháng trước
357 Chapter 356 11 tháng trước
358 Chapter 357 11 tháng trước
359 Chapter 358 11 tháng trước
360 Chapter 359 11 tháng trước
361 Chapter 360 11 tháng trước
362 Chapter 361 11 tháng trước
363 Chapter 362 11 tháng trước
364 Chapter 363 11 tháng trước
365 Chapter 364 11 tháng trước
366 Chapter 366 11 tháng trước
367 Chapter 367 10 tháng trước
368 Chapter 368 10 tháng trước
369 Chapter 369 10 tháng trước
370 Chapter 370 10 tháng trước
371 Chapter 371 10 tháng trước
372 Chapter 372 10 tháng trước
373 Chapter 373 10 tháng trước
374 Chapter 374 10 tháng trước
375 Chapter 375 9 tháng trước
376 Chapter 376 9 tháng trước
377 Chapter 377 9 tháng trước
378 Chapter 378 9 tháng trước
379 Chapter 379 9 tháng trước
380 Chapter 380 9 tháng trước
381 Chapter 381 9 tháng trước
382 Chapter 382 9 tháng trước
383 Chapter 383 9 tháng trước
384 Chapter 384 8 tháng trước
385 Chapter 385 8 tháng trước
386 Chapter 386 8 tháng trước
387 Chapter 387 8 tháng trước
388 Chapter 388 8 tháng trước
389 Chapter 389 8 tháng trước
390 Chapter 390 8 tháng trước
391 Chapter 391 8 tháng trước
392 Chapter 392 7 tháng trước
393 Chapter 393 7 tháng trước
394 Chapter 394 7 tháng trước
395 Chapter 395 7 tháng trước
396 Chapter 396 7 tháng trước
397 Chapter 397 7 tháng trước
398 Chapter 398 7 tháng trước
399 Chapter 399 7 tháng trước
400 Chapter 400 7 tháng trước
401 Chapter 401 6 tháng trước
402 Chapter 402 6 tháng trước
403 Chapter 403 6 tháng trước
404 Chapter 404 6 tháng trước
405 Chapter 405 6 tháng trước
406 Chapter 406 6 tháng trước
407 Chapter 407 6 tháng trước
408 Chapter 408 6 tháng trước
409 Chapter 409 5 tháng trước
410 Chapter 410 5 tháng trước
411 Chapter 411 5 tháng trước
412 Chapter 412 5 tháng trước
413 Chapter 413 5 tháng trước
414 Chapter 414 4 tháng trước
415 Chapter 415 4 tháng trước
416 Chapter 416 4 tháng trước
417 Chapter 417 4 tháng trước
418 Chapter 418 4 tháng trước
419 Chapter 419 4 tháng trước
420 Chapter 420 4 tháng trước
421 Chapter 421 4 tháng trước
422 Chapter 422 3 tháng trước
423 Chapter 423 3 tháng trước
424 Chapter 424 1 tháng trước
425 Chapter 425 1 tháng trước
426 Chapter 426 1 tháng trước
427 Chapter 427 1 tháng trước
428 Chapter 428 1 tháng trước
429 Chapter 429 1 tháng trước
430 Chapter 430 1 tháng trước
431 Chapter 431 1 tháng trước
432 Chapter 432 1 tháng trước
433 Chapter 433 1 tháng trước
434 Chapter 434 1 tháng trước
435 Chapter 435 1 tháng trước
436 Chapter 436 1 tháng trước
437 Chapter 437 1 tháng trước
438 Chapter 438 1 tháng trước
439 Chapter 439 1 tháng trước
440 Chapter 440 1 tháng trước
441 Chapter 441 1 tháng trước
442 Chapter 442 3 tuần trước
443 Chapter 443 3 tuần trước
444 Chapter 444 2 tuần trước
445 Chapter 445 1 tuần trước
446 Chapter 446 5 ngày trước
447 Chapter 447 3 ngày trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội