Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Mô tả nhẹ truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi:

Tu tiên giới hiện đại, ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé, người người đều cảm thấy bất an. Mã Anh Hùng – Một nhân viên trị an trong lúc vô tình cứu được 1 cô gái tu tiên, đánh bậy đánh bạ mà bước lên con đường tu hành…

Tác giả:

Doris

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chapter 1 1 năm trước
2 Chapter 2 1 năm trước
3 Chapter 3 1 năm trước
4 Chapter 4 1 năm trước
5 Chapter 5 1 năm trước
6 Chapter 6 1 năm trước
7 Chapter 7 1 năm trước
8 Chapter 8 1 năm trước
9 Chapter 9 1 năm trước
10 Chapter 10 1 năm trước
11 Chapter 11 1 năm trước
12 Chapter 12 1 năm trước
13 Chapter 13 1 năm trước
14 Chapter 14 1 năm trước
15 Chapter 15 1 năm trước
16 Chapter 16 1 năm trước
17 Chapter 17 1 năm trước
18 Chapter 18 1 năm trước
19 Chapter 19 1 năm trước
20 Chapter 20 1 năm trước
21 Chapter 21 1 năm trước
22 Chapter 22 1 năm trước
23 Chapter 23 1 năm trước
24 Chapter 24 1 năm trước
25 Chapter 25 1 năm trước
26 Chapter 26 1 năm trước
27 Chapter 27 1 năm trước
28 Chapter 28 1 năm trước
29 Chapter 29 1 năm trước
30 Chapter 30 1 năm trước
31 Chapter 31 1 năm trước
32 Chapter 32 1 năm trước
33 Chapter 33 1 năm trước
34 Chapter 34 1 năm trước
35 Chapter 35 1 năm trước
36 Chapter 36 1 năm trước
37 Chapter 37 1 năm trước
38 Chapter 38 1 năm trước
39 Chapter 39 1 năm trước
40 Chapter 40 1 năm trước
41 Chapter 41 1 năm trước
42 Chapter 42 1 năm trước
43 Chapter 43 1 năm trước
44 Chapter 44 1 năm trước
45 Chapter 45 1 năm trước
46 Chapter 46 1 năm trước
47 Chapter 47 1 năm trước
48 Chapter 48 1 năm trước
49 Chapter 49 1 năm trước
50 Chapter 50 1 năm trước
51 Chapter 51 1 năm trước
52 Chapter 52 1 năm trước
53 Chapter 53 1 năm trước
54 Chapter 54 1 năm trước
55 Chapter 55 1 năm trước
56 Chapter 56 1 năm trước
57 Chapter 57 1 năm trước
58 Chapter 58 1 năm trước
59 Chapter 59 1 năm trước
60 Chapter 60 1 năm trước
61 Chapter 61 1 năm trước
62 Chapter 62 1 năm trước
63 Chapter 63 1 năm trước
64 Chapter 64 1 năm trước
65 Chapter 65 1 năm trước
66 Chapter 66 1 năm trước
67 Chapter 67 1 năm trước
68 Chapter 68 1 năm trước
69 Chapter 69 1 năm trước
70 Chapter 70 1 năm trước
71 Chapter 71 1 năm trước
72 Chapter 72 1 năm trước
73 Chapter 73 1 năm trước
74 Chapter 74 1 năm trước
75 Chapter 75 1 năm trước
76 Chapter 76 1 năm trước
77 Chapter 77 1 năm trước
78 Chapter 78 1 năm trước
79 Chapter 79 1 năm trước
80 Chapter 80 1 năm trước
81 Chapter 81 1 năm trước
82 Chapter 82 1 năm trước
83 Chapter 83 1 năm trước
84 Chapter 84 1 năm trước
85 Chapter 85 1 năm trước
86 Chapter 86 1 năm trước
87 Chapter 87 1 năm trước
88 Chapter 88 1 năm trước
89 Chapter 89 1 năm trước
90 Chapter 90 1 năm trước
91 Chapter 91 1 năm trước
92 Chapter 92 1 năm trước
93 Chapter 93 1 năm trước
94 Chapter 94 1 năm trước
95 Chapter 95 1 năm trước
96 Chapter 96 1 năm trước
97 Chapter 97 1 năm trước
98 Chapter 98 1 năm trước
99 Chapter 99 1 năm trước
100 Chapter 100 1 năm trước
101 Chapter 101 1 năm trước
102 Chapter 102 1 năm trước
103 Chapter 103 1 năm trước
104 Chapter 104 1 năm trước
105 Chapter 105 1 năm trước
106 Chapter 106 1 năm trước
107 Chapter 107 1 năm trước
108 Chapter 108 1 năm trước
109 Chapter 109 1 năm trước
110 Chapter 110 1 năm trước
111 Chapter 111 1 năm trước
112 Chapter 112 1 năm trước
113 Chapter 113 1 năm trước
114 Chapter 114 1 năm trước
115 Chapter 115 1 năm trước
116 Chapter 115.1 1 năm trước
117 Chapter 116 1 năm trước
118 Chapter 117 1 năm trước
119 Chapter 118 1 năm trước
120 Chapter 119 1 năm trước
121 Chapter 120 1 năm trước
122 Chapter 121 1 năm trước
123 Chapter 122 1 năm trước
124 Chapter 123 1 năm trước
125 Chapter 124 1 năm trước
126 Chapter 125 1 năm trước
127 Chapter 126 1 năm trước
128 Chapter 127 1 năm trước
129 Chapter 128 1 năm trước
130 Chapter 129 1 năm trước
131 Chapter 130 1 năm trước
132 Chapter 131 1 năm trước
133 Chapter 132 1 năm trước
134 Chapter 133 1 năm trước
135 Chapter 134 1 năm trước
136 Chapter 135 1 năm trước
137 Chapter 136 1 năm trước
138 Chapter 137 1 năm trước
139 Chapter 138 1 năm trước
140 Chapter 139 1 năm trước
141 Chapter 140 1 năm trước
142 Chapter 141 1 năm trước
143 Chapter 142 1 năm trước
144 Chapter 143 1 năm trước
145 Chapter 144 1 năm trước
146 Chapter 145 1 năm trước
147 Chapter 146 1 năm trước
148 Chapter 147 1 năm trước
149 Chapter 148 1 năm trước
150 Chapter 149 1 năm trước
151 Chapter 150 1 năm trước
152 Chapter 151 1 năm trước
153 Chapter 152 1 năm trước
154 Chapter 153 1 năm trước
155 Chapter 154 1 năm trước
156 Chapter 155 1 năm trước
157 Chapter 156 1 năm trước
158 Chapter 157 1 năm trước
159 Chapter 158 1 năm trước
160 Chapter 159 1 năm trước
161 Chapter 160 1 năm trước
162 Chapter 161 1 năm trước
163 Chapter 162 1 năm trước
164 Chapter 163 1 năm trước
165 Chapter 164 1 năm trước
166 Chapter 165 1 năm trước
167 Chapter 166 1 năm trước
168 Chapter 167 1 năm trước
169 Chapter 168 1 năm trước
170 Chapter 169 1 năm trước
171 Chapter 170 1 năm trước
172 Chapter 171 1 năm trước
173 Chapter 172 1 năm trước
174 Chapter 173 1 năm trước
175 Chapter 174 1 năm trước
176 Chapter 175 1 năm trước
177 Chapter 176 1 năm trước
178 Chapter 177 1 năm trước
179 Chapter 178 1 năm trước
180 Chapter 179 1 năm trước
181 Chapter 180 1 năm trước
182 Chapter 181 1 năm trước
183 Chapter 182 1 năm trước
184 Chapter 183 1 năm trước
185 Chapter 184 1 năm trước
186 Chapter 185 1 năm trước
187 Chapter 186 1 năm trước
188 Chapter 187 1 năm trước
189 Chapter 188 1 năm trước
190 Chapter 189 1 năm trước
191 Chapter 190 1 năm trước
192 Chapter 191 1 năm trước
193 Chapter 192 1 năm trước
194 Chapter 193 1 năm trước
195 Chapter 194 1 năm trước
196 Chapter 195 1 năm trước
197 Chapter 196 1 năm trước
198 Chapter 197 1 năm trước
199 Chapter 198 1 năm trước
200 Chapter 199 1 năm trước
201 Chapter 200 1 năm trước
202 Chapter 201 1 năm trước
203 Chapter 202 1 năm trước
204 Chapter 203 1 năm trước
205 Chapter 204 1 năm trước
206 Chapter 205 1 năm trước
207 Chapter 206 1 năm trước
208 Chapter 207 1 năm trước
209 Chapter 208 1 năm trước
210 Chapter 209 1 năm trước
211 Chapter 210 1 năm trước
212 Chapter 211 1 năm trước
213 Chapter 212 1 năm trước
214 Chapter 213 1 năm trước
215 Chapter 214 1 năm trước
216 Chapter 215 1 năm trước
217 Chapter 216 1 năm trước
218 Chapter 217 1 năm trước
219 Chapter 218 1 năm trước
220 Chapter 219 1 năm trước
221 Chapter 220 1 năm trước
222 Chapter 221 1 năm trước
223 Chapter 222 1 năm trước
224 Chapter 223 1 năm trước
225 Chapter 224 1 năm trước
226 Chapter 225 1 năm trước
227 Chapter 226 1 năm trước
228 Chapter 227 1 năm trước
229 Chapter 228 1 năm trước
230 Chapter 229 1 năm trước
231 Chapter 230 1 năm trước
232 Chapter 231 1 năm trước
233 Chapter 232 1 năm trước
234 Chapter 233 1 năm trước
235 Chapter 234 1 năm trước
236 Chapter 235 1 năm trước
237 Chapter 236 1 năm trước
238 Chapter 237 1 năm trước
239 Chapter 238 1 năm trước
240 Chapter 239 1 năm trước
241 Chapter 240 1 năm trước
242 Chapter 241 1 năm trước
243 Chapter 242 1 năm trước
244 Chapter 243 1 năm trước
245 Chapter 244 1 năm trước
246 Chapter 245 1 năm trước
247 Chapter 246 1 năm trước
248 Chapter 247 1 năm trước
249 Chapter 248 1 năm trước
250 Chapter 249 1 năm trước
251 Chapter 250 1 năm trước
252 Chapter 251 1 năm trước
253 Chapter 252 1 năm trước
254 Chapter 253 1 năm trước
255 Chapter 254 1 năm trước
256 Chapter 255 1 năm trước
257 Chapter 256 1 năm trước
258 Chapter 257 1 năm trước
259 Chapter 258 1 năm trước
260 Chapter 259 1 năm trước
261 Chapter 260 1 năm trước
262 Chapter 261 1 năm trước
263 Chapter 262 1 năm trước
264 Chapter 263 1 năm trước
265 Chapter 264 1 năm trước
266 Chapter 265 1 năm trước
267 Chapter 266 1 năm trước
268 Chapter 267 1 năm trước
269 Chapter 268 1 năm trước
270 Chapter 269 1 năm trước
271 Chapter 270 1 năm trước
272 Chapter 271 1 năm trước
273 Chapter 272 1 năm trước
274 Chapter 273 1 năm trước
275 Chapter 274 1 năm trước
276 Chapter 275 1 năm trước
277 Chapter 276 1 năm trước
278 Chapter 277 1 năm trước
279 Chapter 278 1 năm trước
280 Chapter 279 1 năm trước
281 Chapter 280 1 năm trước
282 Chapter 281 1 năm trước
283 Chapter 282 1 năm trước
284 Chapter 283 1 năm trước
285 Chapter 284 1 năm trước
286 Chapter 285 1 năm trước
287 Chapter 286 1 năm trước
288 Chapter 287 1 năm trước
289 Chapter 288 1 năm trước
290 Chapter 289 1 năm trước
291 Chapter 290 1 năm trước
292 Chapter 291 1 năm trước
293 Chapter 292 1 năm trước
294 Chapter 293 1 năm trước
295 Chapter 294 1 năm trước
296 Chapter 295 1 năm trước
297 Chapter 296 1 năm trước
298 Chapter 297 1 năm trước
299 Chapter 298 1 năm trước
300 Chapter 299 1 năm trước
301 Chapter 300 1 năm trước
302 Chapter 301 1 năm trước
303 Chapter 302 1 năm trước
304 Chapter 303 1 năm trước
305 Chapter 304 1 năm trước
306 Chapter 305 1 năm trước
307 Chapter 306 1 năm trước
308 Chapter 307 1 năm trước
309 Chapter 308 1 năm trước
310 Chapter 309 1 năm trước
311 Chapter 310 1 năm trước
312 Chapter 311 1 năm trước
313 Chapter 312 1 năm trước
314 Chapter 313 1 năm trước
315 Chapter 314 1 năm trước
316 Chapter 315 1 năm trước
317 Chapter 316 1 năm trước
318 Chapter 317 1 năm trước
319 Chapter 318 1 năm trước
320 Chapter 319 1 năm trước
321 Chapter 320 1 năm trước
322 Chapter 321 1 năm trước
323 Chapter 322 1 năm trước
324 Chapter 323 1 năm trước
325 Chapter 324 1 năm trước
326 Chapter 325 1 năm trước
327 Chapter 326 1 năm trước
328 Chapter 327 1 năm trước
329 Chapter 328 1 năm trước
330 Chapter 329 1 năm trước
331 Chapter 330 1 năm trước
332 Chapter 331 1 năm trước
333 Chapter 332 1 năm trước
334 Chapter 333 1 năm trước
335 Chapter 334 1 năm trước
336 Chapter 335 1 năm trước
337 Chapter 336 1 năm trước
338 Chapter 337 1 năm trước
339 Chapter 338 1 năm trước
340 Chapter 339 1 năm trước
341 Chapter 340 1 năm trước
342 Chapter 341 1 năm trước
343 Chapter 342 1 năm trước
344 Chapter 343 1 năm trước
345 Chapter 344 1 năm trước
346 Chapter 345 1 năm trước
347 Chapter 346 1 năm trước
348 Chapter 347 1 năm trước
349 Chapter 348 1 năm trước
350 Chapter 349 1 năm trước
351 Chapter 350 1 năm trước
352 Chapter 351 1 năm trước
353 Chapter 352 1 năm trước
354 Chapter 353 1 năm trước
355 Chapter 354 1 năm trước
356 Chapter 355 1 năm trước
357 Chapter 356 1 năm trước
358 Chapter 357 1 năm trước
359 Chapter 358 1 năm trước
360 Chapter 359 1 năm trước
361 Chapter 360 1 năm trước
362 Chapter 361 1 năm trước
363 Chapter 362 1 năm trước
364 Chapter 363 1 năm trước
365 Chapter 364 1 năm trước
366 Chapter 366 1 năm trước
367 Chapter 367 1 năm trước
368 Chapter 368 1 năm trước
369 Chapter 369 1 năm trước
370 Chapter 370 1 năm trước
371 Chapter 371 1 năm trước
372 Chapter 372 1 năm trước
373 Chapter 373 1 năm trước
374 Chapter 374 1 năm trước
375 Chapter 375 1 năm trước
376 Chapter 376 1 năm trước
377 Chapter 377 1 năm trước
378 Chapter 378 1 năm trước
379 Chapter 379 1 năm trước
380 Chapter 380 1 năm trước
381 Chapter 381 1 năm trước
382 Chapter 382 1 năm trước
383 Chapter 383 1 năm trước
384 Chapter 384 1 năm trước
385 Chapter 385 1 năm trước
386 Chapter 386 1 năm trước
387 Chapter 387 1 năm trước
388 Chapter 388 1 năm trước
389 Chapter 389 1 năm trước
390 Chapter 390 11 tháng trước
391 Chapter 391 11 tháng trước
392 Chapter 392 11 tháng trước
393 Chapter 393 11 tháng trước
394 Chapter 394 11 tháng trước
395 Chapter 395 11 tháng trước
396 Chapter 396 11 tháng trước
397 Chapter 397 11 tháng trước
398 Chapter 398 11 tháng trước
399 Chapter 399 11 tháng trước
400 Chapter 400 10 tháng trước
401 Chapter 401 10 tháng trước
402 Chapter 402 10 tháng trước
403 Chapter 403 10 tháng trước
404 Chapter 404 10 tháng trước
405 Chapter 405 10 tháng trước
406 Chapter 406 10 tháng trước
407 Chapter 407 10 tháng trước
408 Chapter 408 9 tháng trước
409 Chapter 409 9 tháng trước
410 Chapter 410 9 tháng trước
411 Chapter 411 9 tháng trước
412 Chapter 412 9 tháng trước
413 Chapter 413 9 tháng trước
414 Chapter 414 8 tháng trước
415 Chapter 415 8 tháng trước
416 Chapter 416 8 tháng trước
417 Chapter 417 8 tháng trước
418 Chapter 418 8 tháng trước
419 Chapter 419 8 tháng trước
420 Chapter 420 7 tháng trước
421 Chapter 421 7 tháng trước
422 Chapter 422 7 tháng trước
423 Chapter 423 7 tháng trước
424 Chapter 424 5 tháng trước
425 Chapter 425 5 tháng trước
426 Chapter 426 5 tháng trước
427 Chapter 427 5 tháng trước
428 Chapter 428 5 tháng trước
429 Chapter 429 5 tháng trước
430 Chapter 430 5 tháng trước
431 Chapter 431 5 tháng trước
432 Chapter 432 5 tháng trước
433 Chapter 433 5 tháng trước
434 Chapter 434 5 tháng trước
435 Chapter 435 5 tháng trước
436 Chapter 436 5 tháng trước
437 Chapter 437 5 tháng trước
438 Chapter 438 5 tháng trước
439 Chapter 439 5 tháng trước
440 Chapter 440 5 tháng trước
441 Chapter 441 4 tháng trước
442 Chapter 442 4 tháng trước
443 Chapter 443 4 tháng trước
444 Chapter 444 4 tháng trước
445 Chapter 445 4 tháng trước
446 Chapter 446 4 tháng trước
447 Chapter 447 3 tháng trước
448 Chapter 448 3 tháng trước
449 Chapter 449 3 tháng trước
450 Chapter 450 3 tháng trước
451 Chapter 451 3 tháng trước
452 Chapter 452 3 tháng trước
453 Chapter 453 2 tháng trước
454 Chapter 454 2 tháng trước
455 Chapter 455 2 tháng trước
456 Chapter 456 2 tháng trước
457 Chapter 457 2 tháng trước
458 Chapter 458 2 tháng trước
459 Chapter 459 2 tháng trước
460 Chapter 460 2 tháng trước
461 Chapter 461 2 tháng trước
462 Chapter 462 2 tháng trước
463 Chapter 463 2 tháng trước
464 Chapter 464 2 tháng trước
465 Chapter 465 2 tháng trước
466 Chapter 466 2 tháng trước
467 Chapter 467 2 tháng trước
468 Chapter 468 2 tháng trước
469 Chapter 469 1 tháng trước
470 Chapter 470 1 tháng trước
471 Chapter 471 1 tháng trước
472 Chapter 472 1 tháng trước
473 Chapter 473 1 tháng trước
474 Chapter 474 1 tháng trước
475 Chapter 475 1 tháng trước
476 Chapter 476 4 tuần trước
477 Chapter 477 3 tuần trước
478 Chapter 478 2 tuần trước
479 Chapter 479 2 tuần trước
480 Chapter 480 2 tuần trước
481 Chapter 481 1 tuần trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội