Huyễn Thú Vương

Huyễn Thú Vương

Huyễn Thú Vương

Mô tả nhẹ truyện tranh Huyễn Thú Vương:

Huyễn thú đại lục, tại đây nhân loại cùng hồn thú tồn trên đại lục, bất đồng vận mệnh, hãy xem một tiểu tử bình thường trở thành Huyễn Thú Vương như thế nào!!

Tác giả:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chapter 1 11 tháng trước
2 Chapter 2 11 tháng trước
3 Chapter 3 11 tháng trước
4 Chapter 4 11 tháng trước
5 Chapter 5 11 tháng trước
6 Chapter 6 11 tháng trước
7 Chapter 7 11 tháng trước
8 Chapter 8 11 tháng trước
9 Chapter 9 11 tháng trước
10 Chapter 10 11 tháng trước
11 Chapter 11 11 tháng trước
12 Chapter 12 11 tháng trước
13 Chapter 13 11 tháng trước
14 Chapter 14 11 tháng trước
15 Chapter 15 11 tháng trước
16 Chapter 16 11 tháng trước
17 Chapter 17 11 tháng trước
18 Chapter 18 11 tháng trước
19 Chapter 19 11 tháng trước
20 Chapter 20 11 tháng trước
21 Chapter 21 11 tháng trước
22 Chapter 22 11 tháng trước
23 Chapter 23 11 tháng trước
24 Chapter 24 11 tháng trước
25 Chapter 25 11 tháng trước
26 Chapter 26 11 tháng trước
27 Chapter 27 11 tháng trước
28 Chapter 28 11 tháng trước
29 Chapter 29 11 tháng trước
30 Chapter 30 11 tháng trước
31 Chapter 31 11 tháng trước
32 Chapter 32 11 tháng trước
33 Chapter 33 11 tháng trước
34 Chapter 34 11 tháng trước
35 Chapter 35 11 tháng trước
36 Chapter 36 11 tháng trước
37 Chapter 37 11 tháng trước
38 Chapter 38 11 tháng trước
39 Chapter 39 11 tháng trước
40 Chapter 40 11 tháng trước
41 Chapter 41 11 tháng trước
42 Chapter 42 11 tháng trước
43 Chapter 43 11 tháng trước
44 Chapter 44 11 tháng trước
45 Chapter 45 11 tháng trước
46 Chapter 46 11 tháng trước
47 Chapter 47 11 tháng trước
48 Chapter 48 11 tháng trước
49 Chapter 49 11 tháng trước
50 Chapter 50 11 tháng trước
51 Chapter 51 11 tháng trước
52 Chapter 52 11 tháng trước
53 Chapter 53 11 tháng trước
54 Chapter 54 11 tháng trước
55 Chapter 55 11 tháng trước
56 Chapter 56 11 tháng trước
57 Chapter 57 11 tháng trước
58 Chapter 58 11 tháng trước
59 Chapter 59 11 tháng trước
60 Chapter 60 11 tháng trước
61 Chapter 61 11 tháng trước
62 Chapter 62 11 tháng trước
63 Chapter 63 11 tháng trước
64 Chapter 64 11 tháng trước
65 Chapter 65 11 tháng trước
66 Chapter 66 11 tháng trước
67 Chapter 67 11 tháng trước
68 Chapter 68 11 tháng trước
69 Chapter 69 11 tháng trước
70 Chapter 70 11 tháng trước
71 Chapter 71 11 tháng trước
72 Chapter 72 11 tháng trước
73 Chapter 73 11 tháng trước
74 Chapter 74 11 tháng trước
75 Chapter 75 11 tháng trước
76 Chapter 76 11 tháng trước
77 Chapter 77 11 tháng trước
78 Chapter 78 11 tháng trước
79 Chapter 79 11 tháng trước
80 Chapter 80 11 tháng trước
81 Chapter 81 11 tháng trước
82 Chapter 82 11 tháng trước
83 Chapter 83 11 tháng trước
84 Chapter 84 11 tháng trước
85 Chapter 85 11 tháng trước
86 Chapter 86 11 tháng trước
87 Chapter 87 11 tháng trước
88 Chapter 88 11 tháng trước
89 Chapter 89 11 tháng trước
90 Chapter 90 11 tháng trước
91 Chapter 91 11 tháng trước
92 Chapter 92 11 tháng trước
93 Chapter 93 11 tháng trước
94 Chapter 94 11 tháng trước
95 Chapter 95 11 tháng trước
96 Chapter 96 11 tháng trước
97 Chapter 97 11 tháng trước
98 Chapter 98 11 tháng trước
99 Chapter 99 11 tháng trước
100 Chapter 100 11 tháng trước
101 Chapter 101 11 tháng trước
102 Chapter 102 11 tháng trước
103 Chapter 103 11 tháng trước
104 Chapter 104 11 tháng trước
105 Chapter 105 11 tháng trước
106 Chapter 106 11 tháng trước
107 Chapter 107 11 tháng trước
108 Chapter 108 11 tháng trước
109 Chapter 109 11 tháng trước
110 Chapter 110 11 tháng trước
111 Chapter 111 11 tháng trước
112 Chapter 112 11 tháng trước
113 Chapter 113 11 tháng trước
114 Chapter 114 11 tháng trước
115 Chapter 115 11 tháng trước
116 Chapter 116 11 tháng trước
117 Chapter 117 11 tháng trước
118 Chapter 118 11 tháng trước
119 Chapter 119 11 tháng trước
120 Chapter 120 11 tháng trước
121 Chapter 121 11 tháng trước
122 Chapter 122 11 tháng trước
123 Chapter 123 11 tháng trước
124 Chapter 124 11 tháng trước
125 Chapter 125 11 tháng trước
126 Chapter 126 11 tháng trước
127 Chapter 127 11 tháng trước
128 Chapter 128 11 tháng trước
129 Chapter 129 11 tháng trước
130 Chapter 130 11 tháng trước
131 Chapter 131 11 tháng trước
132 Chapter 132 11 tháng trước
133 Chapter 133 11 tháng trước
134 Chapter 134 11 tháng trước
135 Chapter 135 11 tháng trước
136 Chapter 136 11 tháng trước
137 Chapter 137 11 tháng trước
138 Chapter 138 11 tháng trước
139 Chapter 139 11 tháng trước
140 Chapter 140 11 tháng trước
141 Chapter 141 11 tháng trước
142 Chapter 142 11 tháng trước
143 Chapter 143 11 tháng trước
144 Chapter 144 11 tháng trước
145 Chapter 145 11 tháng trước
146 Chapter 146 11 tháng trước
147 Chapter 147 11 tháng trước
148 Chapter 148 11 tháng trước
149 Chapter 149 11 tháng trước
150 Chapter 150 11 tháng trước
151 Chapter 151 11 tháng trước
152 Chapter 152 11 tháng trước
153 Chapter 153 11 tháng trước
154 Chapter 154 11 tháng trước
155 Chapter 155 11 tháng trước
156 Chapter 156 11 tháng trước
157 Chapter 157 11 tháng trước
158 Chapter 158 11 tháng trước
159 Chapter 159 11 tháng trước
160 Chapter 160 11 tháng trước
161 Chapter 161 11 tháng trước
162 Chapter 162 11 tháng trước
163 Chapter 163 11 tháng trước
164 Chapter 164 11 tháng trước
165 Chapter 165 11 tháng trước
166 Chapter 166 11 tháng trước
167 Chapter 167 11 tháng trước
168 Chapter 168 11 tháng trước
169 Chapter 169 11 tháng trước
170 Chapter 170 11 tháng trước
171 Chapter 171 11 tháng trước
172 Chapter 172 11 tháng trước
173 Chapter 173 11 tháng trước
174 Chapter 174 11 tháng trước
175 Chapter 175 11 tháng trước
176 Chapter 176 11 tháng trước
177 Chapter 177 11 tháng trước
178 Chapter 178 11 tháng trước
179 Chapter 179 11 tháng trước
180 Chapter 180 11 tháng trước
181 Chapter 181 11 tháng trước
182 Chapter 182 11 tháng trước
183 Chapter 183 11 tháng trước
184 Chapter 184 11 tháng trước
185 Chapter 185 11 tháng trước
186 Chapter 186 11 tháng trước
187 Chapter 187 11 tháng trước
188 Chapter 188 11 tháng trước
189 Chapter 189 11 tháng trước
190 Chapter 190 11 tháng trước
191 Chapter 191 11 tháng trước
192 Chapter 192 11 tháng trước
193 Chapter 193 11 tháng trước
194 Chapter 194 11 tháng trước
195 Chapter 195 11 tháng trước
196 Chapter 196 11 tháng trước
197 Chapter 197 11 tháng trước
198 Chapter 198 11 tháng trước
199 Chapter 199 11 tháng trước
200 Chapter 200 11 tháng trước
201 Chapter 201 11 tháng trước
202 Chapter 202 11 tháng trước
203 Chapter 203 11 tháng trước
204 Chapter 204 11 tháng trước
205 Chapter 205 11 tháng trước
206 Chapter 206 11 tháng trước
207 Chapter 207 11 tháng trước
208 Chapter 208 11 tháng trước
209 Chapter 209 11 tháng trước
210 Chapter 210 11 tháng trước
211 Chapter 211 11 tháng trước
212 Chapter 212 11 tháng trước
213 Chapter 213 11 tháng trước
214 Chapter 214 11 tháng trước
215 Chapter 215 11 tháng trước
216 Chapter 216 11 tháng trước
217 Chapter 217 11 tháng trước
218 Chapter 218 11 tháng trước
219 Chapter 219 11 tháng trước
220 Chapter 220 11 tháng trước
221 Chapter 221 11 tháng trước
222 Chapter 222 11 tháng trước
223 Chapter 223 11 tháng trước
224 Chapter 224 11 tháng trước
225 Chapter 225 11 tháng trước
226 Chapter 226 11 tháng trước
227 Chapter 227 11 tháng trước
228 Chapter 228 11 tháng trước
229 Chapter 229 11 tháng trước
230 Chapter 230 11 tháng trước
231 Chapter 231 11 tháng trước
232 Chapter 232 11 tháng trước
233 Chapter 233 11 tháng trước
234 Chapter 234 11 tháng trước
235 Chapter 235 11 tháng trước
236 Chapter 236 11 tháng trước
237 Chapter 237 11 tháng trước
238 Chapter 238 11 tháng trước
239 Chapter 239 10 tháng trước
240 Chapter 240 10 tháng trước
241 Chapter 241 10 tháng trước
242 Chapter 242 10 tháng trước
243 Chapter 243 10 tháng trước
244 Chapter 244 10 tháng trước
245 Chapter 245 10 tháng trước
246 Chapter 246 9 tháng trước
247 Chapter 247 9 tháng trước
248 Chapter 248 9 tháng trước
249 Chapter 249 9 tháng trước
250 Chapter 250 9 tháng trước
251 Chapter 251 9 tháng trước
252 Chapter 252 8 tháng trước
253 Chapter 253 8 tháng trước
254 Chapter 254 8 tháng trước
255 Chapter 255 8 tháng trước
256 Chapter 256 7 tháng trước
257 Chapter 257 7 tháng trước
258 Chapter 258 7 tháng trước
259 Chapter 259 6 tháng trước
260 Chapter 260 4 tuần trước
261 Chapter 261 4 tuần trước
262 Chapter 262 2 tuần trước
263 Chapter 263 1 tuần trước
264 Chapter 264 1 tuần trước
265 Chapter 265 1 tuần trước
266 Chapter 266 6 ngày trước
267 Chapter 267 4 ngày trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội