Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên

Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên

Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên

Mô tả nhẹ truyện tranh Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên: Tiên y truyền nhân lục thà, sẽ tu chân biết trị bệnh, thụ mệnh xuống núi lại phát hiện có thêm một cái nũng nịu vị hôn thê, băng sơn nữ tổng giám đốc, mỹ lệ xinh đẹp giáo hoa, đối mặt hoa tỷ muội, vị hôn thê lại chỉ có thể có một cái; Tìm thân thế, bảo đảm giai nhân, cuồng bá đô thị, cường thế nghịch tập, một đường hát vang!

Tác giả:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chapter 1 4 tháng trước
2 Chapter 2 4 tháng trước
3 Chapter 3 4 tháng trước
4 Chapter 4 4 tháng trước
5 Chapter 5 4 tháng trước
6 Chapter 6 4 tháng trước
7 Chapter 7 4 tháng trước
8 Chapter 8 4 tháng trước
9 Chapter 9 4 tháng trước
10 Chapter 10 4 tháng trước
11 Chapter 11 4 tháng trước
12 Chapter 12 4 tháng trước
13 Chapter 13 4 tháng trước
14 Chapter 14 4 tháng trước
15 Chapter 15 4 tháng trước
16 Chapter 16 4 tháng trước
17 Chapter 17 4 tháng trước
18 Chapter 18 4 tháng trước
19 Chapter 19 4 tháng trước
20 Chapter 20 4 tháng trước
21 Chapter 21 4 tháng trước
22 Chapter 22 4 tháng trước
23 Chapter 23 4 tháng trước
24 Chapter 24 4 tháng trước
25 Chapter 25 4 tháng trước
26 Chapter 26 4 tháng trước
27 Chapter 27 4 tháng trước
28 Chapter 28 4 tháng trước
29 Chapter 29 4 tháng trước
30 Chapter 30 4 tháng trước
31 Chapter 31 4 tháng trước
32 Chapter 32 4 tháng trước
33 Chapter 33 4 tháng trước
34 Chapter 34 4 tháng trước
35 Chapter 35 4 tháng trước
36 Chapter 36 4 tháng trước
37 Chapter 37 4 tháng trước
38 Chapter 38 4 tháng trước
39 Chapter 39 4 tháng trước
40 Chapter 40 4 tháng trước
41 Chapter 41 4 tháng trước
42 Chapter 42 4 tháng trước
43 Chapter 43 4 tháng trước
44 Chapter 44 4 tháng trước
45 Chapter 45 4 tháng trước
46 Chapter 46 4 tháng trước
47 Chapter 47 4 tháng trước
48 Chapter 48 4 tháng trước
49 Chapter 49 4 tháng trước
50 Chapter 50 4 tháng trước
51 Chapter 51 4 tháng trước
52 Chapter 52 4 tháng trước
53 Chapter 53 4 tháng trước
54 Chapter 54 4 tháng trước
55 Chapter 55 4 tháng trước
56 Chapter 56 4 tháng trước
57 Chapter 57 4 tháng trước
58 Chapter 58 4 tháng trước
59 Chapter 59 4 tháng trước
60 Chapter 60 4 tháng trước
61 Chapter 61 4 tháng trước
62 Chapter 62 4 tháng trước
63 Chapter 63 4 tháng trước
64 Chapter 64 4 tháng trước
65 Chapter 65 4 tháng trước
66 Chapter 66 4 tháng trước
67 Chapter 67 4 tháng trước
68 Chapter 68 4 tháng trước
69 Chapter 69 4 tháng trước
70 Chapter 70 4 tháng trước
71 Chapter 71 4 tháng trước
72 Chapter 72 4 tháng trước
73 Chapter 73 4 tháng trước
74 Chapter 74 4 tháng trước
75 Chapter 75 4 tháng trước
76 Chapter 76 4 tháng trước
77 Chapter 77 4 tháng trước
78 Chapter 78 4 tháng trước
79 Chapter 79 4 tháng trước
80 Chapter 80 4 tháng trước
81 Chapter 81 4 tháng trước
82 Chapter 82 4 tháng trước
83 Chapter 83 4 tháng trước
84 Chapter 84 4 tháng trước
85 Chapter 85 4 tháng trước
86 Chapter 86 4 tháng trước
87 Chapter 87 4 tháng trước
88 Chapter 88 4 tháng trước
89 Chapter 89 4 tháng trước
90 Chapter 90 4 tháng trước
91 Chapter 91 4 tháng trước
92 Chapter 92 4 tháng trước
93 Chapter 93 4 tháng trước
94 Chapter 94 4 tháng trước
95 Chapter 95 4 tháng trước
96 Chapter 96 4 tháng trước
97 Chapter 97 4 tháng trước
98 Chapter 98 4 tháng trước
99 Chapter 99 4 tháng trước
100 Chapter 100 4 tháng trước
101 Chapter 101 4 tháng trước
102 Chapter 102 4 tháng trước
103 Chapter 103 4 tháng trước
104 Chapter 104 4 tháng trước
105 Chapter 105 4 tháng trước
106 Chapter 106 4 tháng trước
107 Chapter 107 4 tháng trước
108 Chapter 108 4 tháng trước
109 Chapter 109 4 tháng trước
110 Chapter 110 4 tháng trước
111 Chapter 111 4 tháng trước
112 Chapter 112 4 tháng trước
113 Chapter 113 4 tháng trước
114 Chapter 114 4 tháng trước
115 Chapter 115 4 tháng trước
116 Chapter 116 4 tháng trước
117 Chapter 117 4 tháng trước
118 Chapter 118 4 tháng trước
119 Chapter 119 4 tháng trước
120 Chapter 120 4 tháng trước
121 Chapter 121 4 tháng trước
122 Chapter 122 4 tháng trước
123 Chapter 123 4 tháng trước
124 Chapter 124 4 tháng trước
125 Chapter 125 4 tháng trước
126 Chapter 126 4 tháng trước
127 Chapter 127 4 tháng trước
128 Chapter 128 4 tháng trước
129 Chapter 129 4 tháng trước
130 Chapter 130 4 tháng trước
131 Chapter 131 4 tháng trước
132 Chapter 132 4 tháng trước
133 Chapter 133 4 tháng trước
134 Chapter 134 4 tháng trước
135 Chapter 135 4 tháng trước
136 Chapter 136 4 tháng trước
137 Chapter 137 4 tháng trước
138 Chapter 138 4 tháng trước
139 Chapter 139 4 tháng trước
140 Chapter 140 4 tháng trước
141 Chapter 141 4 tháng trước
142 Chapter 142 4 tháng trước
143 Chapter 143 4 tháng trước
144 Chapter 144 4 tháng trước
145 Chapter 145 4 tháng trước
146 Chapter 146 4 tháng trước
147 Chapter 147 4 tháng trước
148 Chapter 148 4 tháng trước
149 Chapter 149 4 tháng trước
150 Chapter 150 4 tháng trước
151 Chapter 151 4 tháng trước
152 Chapter 152 4 tháng trước
153 Chapter 153 4 tháng trước
154 Chapter 154 4 tháng trước
155 Chapter 155 4 tháng trước
156 Chapter 156 4 tháng trước
157 Chapter 157 4 tháng trước
158 Chapter 158 4 tháng trước
159 Chapter 159 3 tháng trước
160 Chapter 161 3 tháng trước
161 Chapter 162 3 tháng trước
162 Chapter 163 3 tháng trước
163 Chapter 164 3 tháng trước
164 Chapter 165 3 tháng trước
165 Chapter 160 3 tháng trước
166 Chapter 166 3 tháng trước
167 Chapter 167 3 tháng trước
168 Chapter 168 3 tháng trước
169 Chapter 169 3 tháng trước
170 Chapter 170 3 tháng trước
171 Chapter 171 3 tháng trước
172 Chapter 172 3 tháng trước
173 Chapter 173 3 tháng trước
174 Chapter 174 3 tháng trước
175 Chapter 175 3 tháng trước
176 Chapter 176 3 tháng trước
177 Chapter 177 3 tháng trước
178 Chapter 178 3 tháng trước
179 Chapter 179 3 tháng trước
180 Chapter 180 3 tháng trước
181 Chapter 181 3 tháng trước
182 Chapter 182 3 tháng trước
183 Chapter 183 3 tháng trước
184 Chapter 184 3 tháng trước
185 Chapter 185 3 tháng trước
186 Chapter 186 3 tháng trước
187 Chapter 187 3 tháng trước
188 Chapter 188 3 tháng trước
189 Chapter 189 3 tháng trước
190 Chapter 190 3 tháng trước
191 Chapter 191 2 tháng trước
192 Chapter 192 2 tháng trước
193 Chapter 193 2 tháng trước
194 Chapter 194 2 tháng trước
195 Chapter 195 2 tháng trước
196 Chapter 196 2 tháng trước
197 Chapter 197 2 tháng trước
198 Chapter 198 2 tháng trước
199 Chapter 199 2 tháng trước
200 Chapter 200 2 tháng trước
201 Chapter 201 2 tháng trước
202 Chapter 202 2 tháng trước
203 Chapter 203 2 tháng trước
204 Chapter 204 2 tháng trước
205 Chapter 205 2 tháng trước
206 Chapter 206 2 tháng trước
207 Chapter 207 2 tháng trước
208 Chapter 208 2 tháng trước
209 Chapter 209 2 tháng trước
210 Chapter 210 2 tháng trước
211 Chapter 211 2 tháng trước
212 Chapter 212 2 tháng trước
213 Chapter 213 2 tháng trước
214 Chapter 214 2 tháng trước
215 Chapter 215 2 tháng trước
216 Chapter 216 2 tháng trước
217 Chapter 217 2 tháng trước
218 Chapter 218 2 tháng trước
219 Chapter 219 2 tháng trước
220 Chapter 220 2 tháng trước
221 Chapter 221 2 tháng trước
222 Chapter 222 2 tháng trước
223 Chapter 223 2 tháng trước
224 Chapter 224 2 tháng trước
225 Chapter 225 2 tháng trước
226 Chapter 226 2 tháng trước
227 Chapter 227 2 tháng trước
228 Chapter 228 2 tháng trước
229 Chapter 229 2 tháng trước
230 Chapter 230 2 tháng trước
231 Chapter 231 2 tháng trước
232 Chapter 232 2 tháng trước
233 Chapter 233 2 tháng trước
234 Chapter 234 2 tháng trước
235 Chapter 235 2 tháng trước
236 Chapter 236 2 tháng trước
237 Chapter 237 2 tháng trước
238 Chapter 238 2 tháng trước
239 Chapter 239 2 tháng trước
240 Chapter 240 2 tháng trước
241 Chapter 241 2 tháng trước
242 Chapter 242 2 tháng trước
243 Chapter 243 2 tháng trước
244 Chapter 244 2 tháng trước
245 Chapter 245 2 tháng trước
246 Chapter 246 2 tháng trước
247 Chapter 247 2 tháng trước
248 Chapter 248 2 tháng trước
249 Chapter 249 2 tháng trước
250 Chapter 251 2 tháng trước
251 Chapter 252 2 tháng trước
252 Chapter 253 2 tháng trước
253 Chapter 254 2 tháng trước
254 Chapter 255 2 tháng trước
255 Chapter 256 2 tháng trước
256 Chapter 257 2 tháng trước
257 Chapter 258 2 tháng trước
258 Chapter 259 2 tháng trước
259 Chapter 260 2 tháng trước
260 Chapter 261 2 tháng trước
261 Chapter 262 2 tháng trước
262 Chapter 263 2 tháng trước
263 Chapter 264 2 tháng trước
264 Chapter 265 2 tháng trước
265 Chapter 266 2 tháng trước
266 Chapter 267 2 tháng trước
267 Chapter 268 2 tháng trước
268 Chapter 269 2 tháng trước
269 Chapter 270 2 tháng trước
270 Chapter 271 2 tháng trước
271 Chapter 272 2 tháng trước
272 Chapter 273 2 tháng trước
273 Chapter 274 2 tháng trước
274 Chapter 275 2 tháng trước
275 Chapter 276 2 tháng trước
276 Chapter 277 2 tháng trước
277 Chapter 278 2 tháng trước
278 Chapter 279 2 tháng trước
279 Chapter 280 2 tháng trước
280 Chapter 281 2 tháng trước
281 Chapter 282 2 tháng trước
282 Chapter 283 2 tháng trước
283 Chapter 284 2 tháng trước
284 Chapter 285 2 tháng trước
285 Chapter 286 2 tháng trước
286 Chapter 287 2 tháng trước
287 Chapter 288 2 tháng trước
288 Chapter 289 1 tháng trước
289 Chapter 290 1 tháng trước
290 Chapter 291 3 tuần trước
291 Chapter 250 2 tuần trước
292 Chapter 292 2 tuần trước
293 Chapter 293 2 tuần trước
294 Chapter 294 2 tuần trước
295 Chapter 295 2 tuần trước
296 Chapter 296 1 tuần trước
297 Chapter 297 1 tuần trước
298 Chapter 298 1 tuần trước
299 Chapter 299 6 ngày trước
300 Chapter 300 4 ngày trước
301 Chapter 301 2 ngày trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội