Chư Thiên Ký

Chư Thiên Ký

Chư Thiên Ký

Mô tả nhẹ truyện tranh Chư Thiên Ký: Chư Thiên Ký: La phù thế giới là 1 giới trong chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật hàng tỷ sinh linh, liền tại đây 20 vạn năm một lần sinh diệt ở giữa trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng, đến 1 ngày, linh hồn của 1 thiếu niên chết đi vài vạn năm trước ở tàng kiếm các tỉnh lại…

Tác giả:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nhóm dịch:

Đang cập nhật
Danh sách chương
# Tên chap Ngày đăng
1 Chap 001 4 tháng trước
2 Chap 002 4 tháng trước
3 Chap 003 4 tháng trước
4 Chap 004 4 tháng trước
5 Chap 005 4 tháng trước
6 Chap 006 4 tháng trước
7 Chap 007 4 tháng trước
8 Chap 008 4 tháng trước
9 Chap 009 4 tháng trước
10 Chap 010 4 tháng trước
11 Chap 011 4 tháng trước
12 Chap 012 4 tháng trước
13 Chap 013 4 tháng trước
14 Chap 014 4 tháng trước
15 Chap 015 4 tháng trước
16 Chap 016 4 tháng trước
17 Chap 017 4 tháng trước
18 Chap 018 4 tháng trước
19 Chap 019 4 tháng trước
20 Chap 020 4 tháng trước
21 Chap 021 4 tháng trước
22 Chap 022 4 tháng trước
23 Chap 023 4 tháng trước
24 Chap 024 4 tháng trước
25 Chap 025 4 tháng trước
26 Chap 026 4 tháng trước
27 Chap 027 4 tháng trước
28 Chap 028 4 tháng trước
29 Chap 029 4 tháng trước
30 Chap 030 4 tháng trước
31 Chapter 31 49 năm trước
32 Chap 032 4 tháng trước
33 Chap 033 4 tháng trước
34 Chap 034 4 tháng trước
35 Chap 035 4 tháng trước
36 Chap 036 4 tháng trước
37 Chap 037 4 tháng trước
38 Chap 038 4 tháng trước
39 Chap 038.5 4 tháng trước
40 Chap 039 4 tháng trước
41 Chap 040 4 tháng trước
42 Chap 041 4 tháng trước
43 Chap 042 4 tháng trước
44 Chap 043 4 tháng trước
45 Chap 044 4 tháng trước
46 Chap 045 4 tháng trước
47 Chap 046 4 tháng trước
48 Chap 047 4 tháng trước
49 Chap 048 4 tháng trước
50 Chap 049 4 tháng trước
51 Chap 050 4 tháng trước
52 Chap 051 4 tháng trước
53 Chap 052 4 tháng trước
54 Chap 053 4 tháng trước
55 Chap 054 4 tháng trước
56 Chap 055 4 tháng trước
57 Chap 056 4 tháng trước
58 Chap 057 4 tháng trước
59 Chap 058 4 tháng trước
60 Chap 059 4 tháng trước
61 Chap 060 4 tháng trước
62 Chap 061 4 tháng trước
63 Chap 062 4 tháng trước
64 Chap 063 4 tháng trước
65 Chap 064 4 tháng trước
66 Chap 065 4 tháng trước
67 Chap 066 4 tháng trước
68 Chap 067 4 tháng trước
69 Chap 068 4 tháng trước
70 Chap 069 4 tháng trước
71 Chap 070 4 tháng trước
72 Chap 071 4 tháng trước
73 Chap 072 4 tháng trước
74 Chap 073 4 tháng trước
75 Chap 075 4 tháng trước
76 Chap 076 4 tháng trước
77 Chap 077 4 tháng trước
78 Chap 078 4 tháng trước
79 Chap 079 4 tháng trước
80 Chap 080 4 tháng trước
81 Chap 081 4 tháng trước
82 Chapter 82 49 năm trước
83 Chap 083 4 tháng trước
84 Chap 084 4 tháng trước
85 Chap 085 4 tháng trước
86 Chap 086 4 tháng trước
87 Chapter 87 49 năm trước
88 Chap 088 4 tháng trước
89 Chap 089 4 tháng trước
90 Chap 090 4 tháng trước
91 Chap 091 4 tháng trước
92 Chap 092 4 tháng trước
93 Chap 093 4 tháng trước
94 Chap 094 4 tháng trước
95 Chap 095 4 tháng trước
96 Chap 096 4 tháng trước
97 Chap 097 4 tháng trước
98 Chap 098 4 tháng trước
99 Chap 099 4 tháng trước
100 Chap 100 4 tháng trước
101 Chap 101 4 tháng trước
102 Chap 102 4 tháng trước
103 Chap 103 4 tháng trước
104 Chap 104 4 tháng trước
105 Chap 105 4 tháng trước
106 Chap 106 4 tháng trước
107 Chap 107 4 tháng trước
108 Chap 108 4 tháng trước
109 Chap 109 4 tháng trước
110 Chap 110 4 tháng trước
111 Chap 111 4 tháng trước
112 Chap 112 4 tháng trước
113 Chap 113 4 tháng trước
114 Chap 114 4 tháng trước
115 Chap 115 4 tháng trước
116 Chap 116 4 tháng trước
117 Chap 117 4 tháng trước
118 Chap 118 4 tháng trước
119 Chap 119 4 tháng trước
120 Chap 120 4 tháng trước
121 Chap 121 4 tháng trước
122 Chap 122 4 tháng trước
123 Chap 123 4 tháng trước
124 Chap 124 4 tháng trước
125 Chap 125 4 tháng trước
126 Chap 126 4 tháng trước
127 Chap 127 4 tháng trước
128 Chap 128 4 tháng trước
129 Chap 129 4 tháng trước
130 Chap 130 4 tháng trước
131 Chap 131 4 tháng trước
132 Chap 132 4 tháng trước
133 Chap 133 4 tháng trước
134 Chap 134 4 tháng trước
135 Chap 135 4 tháng trước
136 Chap 136 4 tháng trước
137 Chap 137 4 tháng trước
138 Chap 138 4 tháng trước
139 Chap 139 4 tháng trước
140 Chap 140 4 tháng trước
141 Chap 141 4 tháng trước
142 Chap 142 4 tháng trước
143 Chap 143 4 tháng trước
144 Chap 144 4 tháng trước
145 Chap 145 4 tháng trước
146 Chap 146 4 tháng trước
147 Chap 147 4 tháng trước
148 Chap 148 4 tháng trước
149 Chap 149 4 tháng trước
150 Chap 150 4 tháng trước
151 Chap 151 4 tháng trước
152 Chap 152 4 tháng trước
153 Chap 153 4 tháng trước
154 Chap 154 4 tháng trước
155 Chap 155 4 tháng trước
156 Chap 156 4 tháng trước
157 Chap 157 4 tháng trước
158 Chap 158 4 tháng trước
159 Chap 159 4 tháng trước
160 Chap 160 4 tháng trước
161 Chap 161 4 tháng trước
162 Chap 162 4 tháng trước
163 Chap 163 4 tháng trước
164 Chap 164 4 tháng trước
165 Chap 165 4 tháng trước
166 Chap 166 4 tháng trước
167 Chap 167 4 tháng trước
168 Chap 168 4 tháng trước
169 Chap 169 4 tháng trước
170 Chap 170 4 tháng trước
171 Chap 171 4 tháng trước
172 Chap 172 4 tháng trước
173 Chap 173 4 tháng trước
174 Chap 174 4 tháng trước
175 Chap 175 4 tháng trước
176 Chap 176 4 tháng trước
177 Chap 177 4 tháng trước
178 Chap 178 4 tháng trước
179 Chap 179 4 tháng trước
180 Chap 180 4 tháng trước
181 Chap 181 4 tháng trước
182 Chap 182 4 tháng trước
183 Chap 183 4 tháng trước
184 Chap 184 4 tháng trước
185 Chap 185 4 tháng trước
186 Chap 186 4 tháng trước
187 Chap 187 4 tháng trước
188 Chap 188 4 tháng trước
189 Chap 189 4 tháng trước
190 Chap 190 3 tháng trước
191 Chap 191 3 tháng trước
192 Chap 192 3 tháng trước
193 Chap 193 3 tháng trước
194 Chap 194 3 tháng trước
195 Chap 001 2 tháng trước
196 Chap 002 2 tháng trước
197 Chap 003 2 tháng trước
198 Chap 004 2 tháng trước
199 Chap 005 2 tháng trước
200 Chap 006 2 tháng trước
201 Chap 007 2 tháng trước
202 Chap 008 2 tháng trước
203 Chap 009 2 tháng trước
204 Chap 010 2 tháng trước
205 Chap 011 2 tháng trước
206 Chap 012 2 tháng trước
207 Chap 013 2 tháng trước
208 Chap 014 2 tháng trước
209 Chap 015 2 tháng trước
210 Chap 016 2 tháng trước
211 Chap 017 2 tháng trước
212 Chap 018 2 tháng trước
213 Chap 019 2 tháng trước
214 Chap 020 2 tháng trước
215 Chap 021 2 tháng trước
216 Chap 022 2 tháng trước
217 Chap 023 2 tháng trước
218 Chap 024 2 tháng trước
219 Chap 025 2 tháng trước
220 Chap 026 2 tháng trước
221 Chap 027 2 tháng trước
222 Chap 028 2 tháng trước
223 Chap 029 2 tháng trước
224 Chap 030 2 tháng trước
225 Chap 031 2 tháng trước
226 Chap 032 2 tháng trước
227 Chap 033 2 tháng trước
228 Chap 034 2 tháng trước
229 Chap 035 2 tháng trước
230 Chap 036 2 tháng trước
231 Chap 037 2 tháng trước
232 Chap 038 2 tháng trước
233 Chap 038.5 2 tháng trước
234 Chap 039 2 tháng trước
235 Chap 040 2 tháng trước
236 Chap 041 2 tháng trước
237 Chap 042 2 tháng trước
238 Chap 043 2 tháng trước
239 Chap 044 2 tháng trước
240 Chap 045 2 tháng trước
241 Chap 046 2 tháng trước
242 Chap 047 2 tháng trước
243 Chap 048 2 tháng trước
244 Chap 049 2 tháng trước
245 Chap 050 2 tháng trước
246 Chap 051 2 tháng trước
247 Chap 052 2 tháng trước
248 Chap 053 2 tháng trước
249 Chap 054 2 tháng trước
250 Chap 055 2 tháng trước
251 Chap 056 2 tháng trước
252 Chap 057 2 tháng trước
253 Chap 058 2 tháng trước
254 Chap 059 2 tháng trước
255 Chap 060 2 tháng trước
256 Chap 061 2 tháng trước
257 Chap 062 2 tháng trước
258 Chap 063 2 tháng trước
259 Chap 064 2 tháng trước
260 Chap 065 2 tháng trước
261 Chap 066 2 tháng trước
262 Chap 067 2 tháng trước
263 Chap 068 2 tháng trước
264 Chap 069 2 tháng trước
265 Chap 070 2 tháng trước
266 Chap 071 2 tháng trước
267 Chap 072 2 tháng trước
268 Chap 073 2 tháng trước
269 Chap 075 2 tháng trước
270 Chap 076 2 tháng trước
271 Chap 077 2 tháng trước
272 Chap 078 2 tháng trước
273 Chap 079 2 tháng trước
274 Chap 080 2 tháng trước
275 Chap 081 2 tháng trước
276 Chap 082 2 tháng trước
277 Chap 083 2 tháng trước
278 Chap 084 2 tháng trước
279 Chap 085 2 tháng trước
280 Chap 086 2 tháng trước
281 Chap 087 2 tháng trước
282 Chap 088 2 tháng trước
283 Chap 089 2 tháng trước
284 Chap 090 2 tháng trước
285 Chap 091 2 tháng trước
286 Chap 092 2 tháng trước
287 Chap 093 2 tháng trước
288 Chap 094 2 tháng trước
289 Chap 095 2 tháng trước
290 Chap 096 2 tháng trước
291 Chap 097 2 tháng trước
292 Chap 098 2 tháng trước
293 Chap 099 2 tháng trước
294 Chap 100 2 tháng trước
295 Chap 101 2 tháng trước
296 Chap 102 2 tháng trước
297 Chap 103 2 tháng trước
298 Chap 104 2 tháng trước
299 Chap 105 2 tháng trước
300 Chap 106 2 tháng trước
301 Chap 107 2 tháng trước
302 Chap 108 2 tháng trước
303 Chap 109 2 tháng trước
304 Chap 110 2 tháng trước
305 Chap 111 2 tháng trước
306 Chap 112 2 tháng trước
307 Chap 113 2 tháng trước
308 Chap 114 2 tháng trước
309 Chap 115 2 tháng trước
310 Chap 116 2 tháng trước
311 Chap 117 2 tháng trước
312 Chap 118 2 tháng trước
313 Chap 119 2 tháng trước
314 Chap 120 2 tháng trước
315 Chap 121 2 tháng trước
316 Chap 122 2 tháng trước
317 Chap 123 2 tháng trước
318 Chap 124 2 tháng trước
319 Chap 125 2 tháng trước
320 Chap 126 2 tháng trước
321 Chap 127 2 tháng trước
322 Chap 128 2 tháng trước
323 Chap 129 2 tháng trước
324 Chap 130 2 tháng trước
325 Chap 131 2 tháng trước
326 Chap 132 2 tháng trước
327 Chap 133 2 tháng trước
328 Chap 134 2 tháng trước
329 Chap 135 2 tháng trước
330 Chap 136 2 tháng trước
331 Chap 137 2 tháng trước
332 Chap 138 2 tháng trước
333 Chap 139 2 tháng trước
334 Chap 140 2 tháng trước
335 Chap 141 2 tháng trước
336 Chap 142 2 tháng trước
337 Chap 143 2 tháng trước
338 Chap 144 2 tháng trước
339 Chap 145 2 tháng trước
340 Chap 146 2 tháng trước
341 Chap 147 2 tháng trước
342 Chap 148 2 tháng trước
343 Chap 149 2 tháng trước
344 Chap 150 2 tháng trước
345 Chap 151 2 tháng trước
346 Chap 152 2 tháng trước
347 Chap 153 2 tháng trước
348 Chap 154 2 tháng trước
349 Chap 155 2 tháng trước
350 Chap 156 2 tháng trước
351 Chap 157 2 tháng trước
352 Chap 158 2 tháng trước
353 Chap 159 2 tháng trước
354 Chap 160 2 tháng trước
355 Chap 161 2 tháng trước
356 Chap 162 2 tháng trước
357 Chap 163 2 tháng trước
358 Chap 164 2 tháng trước
359 Chap 165 2 tháng trước
360 Chap 166 2 tháng trước
361 Chap 167 2 tháng trước
362 Chap 168 2 tháng trước
363 Chap 169 2 tháng trước
364 Chap 170 2 tháng trước
365 Chap 171 2 tháng trước
366 Chap 172 2 tháng trước
367 Chap 173 2 tháng trước
368 Chap 174 2 tháng trước
369 Chap 175 2 tháng trước
370 Chap 176 2 tháng trước
371 Chap 177 2 tháng trước
372 Chap 178 2 tháng trước
373 Chap 179 2 tháng trước
374 Chap 180 2 tháng trước
375 Chap 181 2 tháng trước
376 Chap 182 2 tháng trước
377 Chap 183 2 tháng trước
378 Chap 184 2 tháng trước
379 Chap 185 2 tháng trước
380 Chap 186 2 tháng trước
381 Chap 187 2 tháng trước
382 Chap 188 2 tháng trước
383 Chap 189 2 tháng trước
384 Chap 190 2 tháng trước
385 Chap 191 2 tháng trước
386 Chap 192 2 tháng trước
387 Chap 193 2 tháng trước
388 Chap 194 2 tháng trước
389 Chap 195 1 tháng trước
390 Chap 196 1 tháng trước
391 Chap 197 1 tháng trước
392 Chap 198 1 tháng trước
393 Chap 199 1 tháng trước
394 Chap 200 1 tháng trước
395 Chap 201 1 tháng trước
396 Chap 202 1 tháng trước
397 Chap 203 1 tháng trước
398 Chap 204 1 tháng trước
399 Chap 205 1 tháng trước
400 Chap 206 1 tháng trước
401 Chap 207 1 tháng trước
402 Chap 208 1 tháng trước
403 Chap 209 1 tháng trước
404 Chap 210 1 tháng trước
405 Chap 211 1 tháng trước
406 Chap 212 1 tháng trước
407 Chap 213 1 tháng trước
408 Chap 214 1 tháng trước
409 Chap 215 1 tháng trước
410 Chap 216 1 tháng trước
411 Chap 217 1 tháng trước
412 Chap 218 1 tháng trước
413 Chap 219 1 tháng trước
414 Chap 220 1 tháng trước
415 Chap 221 1 tháng trước
416 Chap 222 1 tháng trước
417 Chap 223 1 tháng trước
418 Chap 224 1 tháng trước
419 Chap 225 1 tháng trước
420 Chap 226 1 tháng trước
421 Chap 227 1 tháng trước
422 Chap 228 1 tháng trước
423 Chap 229 1 tháng trước
424 Chap 230 1 tháng trước
425 Chap 231 2 tuần trước
Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Đăng bình luận
😀😁😂🤣😃😄😅😋😎😍😘😭🤢💩🤑🤯

Bạn có thể dùng thêm biểu cảm bàn phím hoặc copy của các trang mạng xã hội